Komunikaty

2004.04.26 - OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOMĘCICACH I DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WIRACH

Ogłoszenie konkursu na stanowiska:

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

Dyrektora Przedszkola w Wirach

K O N K U R S

Na podstawie art. 36a, ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z dnia 1996 r. nr 67, poz.329 ze zmianami) Wójt Gminy Komorniki ogłasza konkurs na stanowiska:

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

Dyrektora Przedszkola w Wirach

Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi na okres 5 lat od dnia 01.09.2004 r. do dnia 31.08.2009 r.

Do konkursu mogą przystąpić, nauczyciele, którzy:

 1. posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub przedszkolu;
 2. posiadają ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób, który jest określony w przepisach o placówkach doskonalenia nauczycieli;
 3. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskali w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu, co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub przedszkolu bądź też pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora mieliby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej
 5. posiadają potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub przedszkolu.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Własną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora.
 3. Opis i udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej.
 4. Odpisy lub kserokopie dokumentów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Odpis lub kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli akademickich).
 6. Dokument stwierdzający ocenę pracy.
 7. Aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne kandydata.

Informacji zainteresowanym kandydatom na temat danej szkoły lub przedszkola udziela kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki.

( mgr inż. Maria Załóg, tel. 8107-751 w. 50).

Uwaga – zgodność kserokopii dokumentów z oryginałem winna być poświadczona przez

pracownika Urzędu Gminy, przyjmującego dokumenty na konkurs lub przez

notariusza.

W przypadku gdy do konkursu przystępuje nauczyciel zatrudniony w szkole lub

przedszkolu, poświadczenia dokumentów może dokonać dyrektor danej szkoły lub

przedszkola.

Kandydaci proszeni są o składanie swoich ofert konkursowych w zamkniętych kopertach (z dopiskiem, której szkoły czy przedszkola dotyczy ich oferta), na adres:

 

Urząd Gminy Komorniki

62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

Sekretariat, pok. Nr 23.

W terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych lub też wykluczenie z dalszego postępowania, wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Komisję konkursową.

Regulamin konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki- pok. Nr 20

(Wydział Organizacyjny – pani kierownik mgr inż. Maria Załóg).

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06