Komunikaty

2005.12.27 - Komunikat - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMORNIKI

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych1. W roku 2006 zlecane będą do realizacji  zadania publiczne według postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr  96 poz. 873 ze zm.).
2. Zgodnie z Programem Współpracy na rok 2006 (Uchwała Rady Gminy Nr XL/237/2005), ogłasza się konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ustawy:
-  zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Komorniki zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych w okresie od 10.02.2006r. do 31.12.2006 r. wysokość środków publicznych planowanych na realizację tego zadania 5.000 zł
-  prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w  Komornikach: wysokość środków 19.000.00 zł
-  prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w Komornikach: wysokość  środków 3.000,00 zł
-  prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Rosnówku: wysokość środków 2.000,00 zł
-  prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Plewiskach; wysokość środków 23.000,00 zł
-   prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w Plewiskach w zakresie zapasów: środki 3.000,00 zł
3. Powyższe zadania mogą być realizowane w sposób ciągły lub w formie odrębnych
   przedsięwzięć i imprez.
4. Środki przeznaczone na realizację zadań zostały określone w budżecie gminy.
5. Oferty na realizację zadań, zgodnie z art. 14 ustawy należy składać do 03.02.2006 r. w Urzędzie Gminy Komorniki.
6. Rozstrzygnięcie nastąpi 10.02.2006 r.
7. Kryteriami oceny i wyboru ofert będą:
-  możliwość realizacji zadania przez oferenta,
-  koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, atrakcyjności i formy,
8. Zlecenie realizacji zadań wybranym oferentom nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania.
9. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do  nie podzlecania zadania.
10. Zawarcie umowy nastąpi po wybraniu ofert.
11. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Organizacyjnego


WÓJT  GMINY
                                                                    Komorniki
Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06