Komunikaty

2021.03.12. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMORNIKI

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROTOKOŁU INWENTARYZACYJNEGO

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO KOMUNALIZACJI

 

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji. Protokół obejmuje działkę o nr ewid. 757/7 w Wirach. Protokół wyłożony jest w terminie od 15.03.2021 r. do 13.04.2021 r. w siedzibie tut. urzędu na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej gminy Komorniki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki, tel.: 618100634.

 

Osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia w ww. terminie.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

protokół

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06