Komunikaty

2020.12.14 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuję, że w dniu 14 grudnia 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 282/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie Wiry, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 193/31 o pow. 396 m2.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06