Komunikaty

2020.10.30 Informacja o wynikach dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu mpzp części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

 

INFORMACJA

w sprawie dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

 

Ankieta została przeprowadzona w ramach dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa. Badanie ankietowe trwało od 27 sierpnia do 30 września 2020 r.

Poniżej przedstawiamy otrzymane wyniki wraz z ich graficzną analizą, a także uwagi dodatkowe, które zostały zamieszczone przez ankietowanych w miejscu wolnej wypowiedzi.

 

Dziękujemy wszystkim za udział!

Wyniki badania ankietowego

Uwagi dodatkowe

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

4 .Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5 .Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl/komorniki/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06