Komunikaty

2020.10.27 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o dział.pożytku publ.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2021 rok (zwany dalej Programem).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Programu na 2021 rok.

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Termin konsultacji: od 27 października do 16 listopada 2020 r.

Formy konsultacji:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i ograniczaniem bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Gminy Komorniki, oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, przesyłane
w formie elektronicznej, na adres e-mail: oswiata@komorniki.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Wszelkich informacji udziela Kamila Polowy, pok. nr 16 (parter), tel. 61 8100 695.

Podstawa prawna:

-  Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. ze zm.).

 

Do pobrania:

Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Formularz konsultacji.

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06