Komunikaty

2020.08.25 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25 sierpnia 2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do oddania w użyczenie, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 229/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wykaz obejmuje część nieruchomości położonej w Komornikach tj. lokale użytkowe o łącznej powierzchni 116,3 m2 znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach, położonego przy ul. Stawnej 7 w Komornikach, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 687/48 o powierzchni 4.023 m².

Informacje w przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06