Komunikaty

2020.07.03 Wykaz lokalu użytkowego

WÓJT GMINY KOMORNIKI

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że w dniu 3 lipca 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki – Komorniki, ul. Stawna 7-11, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 213/2020 z dnia 3 lipca  2020 r.

Ponadto w/w wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106, tel. 61/8 100 089.

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

WYKAZ

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06