Komunikaty

2020.03.02 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuję, że w dniu 27 lutego 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 170/2020 z dnia 26 lutego 2020r.

Wykaz obejmuje lokale budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Zakładowej 1 w Komornikach.

Szczegółowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06