Komunikaty

2019.11.29 Informacja o wynikach rozszerzonych konsultacji społecznych - „Przestrzeń dla Partycypacji 2"

W ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” od 14 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. zostały przeprowadzone rozszerzone konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej.

W ramach konsultacji zorganizowane zostały: otwarte spotkanie, punkt konsultacyjny, spacer badawczy, warsztaty projektowe oraz rozmowy indywidualne z właścicielami nieruchomości. Uczestnicy poznali procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dowiedzieli się o swojej roli w planowaniu przestrzennym, na jakich etapach mogą się włączyć w ten proces i gdzie znaleźć informacje nt. planowania przestrzennego w gminie Komorniki. Mieszkańcy mogli przedstawić własne rozwiązania i pomysły na zagospodarowanie konsultowanego obszaru, wypełnić ankietę oraz zapoznać się z broszurą edukacyjną. W zorganizowanych spotkaniach udział brali również urbaniści, którzy omawiali kwestie problemowe poruszone w tracie trwania konsultacji dotyczące m.in. rozbudowy budynku OSP, miejsc parkingowych, wysokości i lokalizacji nowych budynków, a także zagospodarowania terenu wokół stawów oraz parku podworskiego. Podczas warsztatów projektowych uczestnicy wraz z urbanistami stworzyli makietę analizowanego obszaru przedstawiając proponowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, omawiając jednocześnie możliwości oraz pomysły na jego uatrakcyjnienie i rozwiązanie pojawiających się problemów. Ponadto podczas tworzenia makiety wypracowano rozwiązania komunikacyjne, które następnie zostały zastosowane w projekcie planu.

Przez cały okres trwania konsultacji społecznych mieszkańcy mogli również włączyć się w proces wypełniając ankietę. W ankiecie udział wzięły 203 osoby. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 26 - 40 lat. Prawie wszyscy ankietowani byli mieszkańcami miejscowości Plewiska, którzy na przedmiotowym terenie spędzają czas wolny oraz odpoczywają. Ankietowani uważają, że obszar powinien być licznie obsadzony zielenią w formie rabat kwiatowych, krzewów oraz drzew. Wśród pożądanej małej architektury najwięcej głosów otrzymały: leżaki, stoły do gier, siłownia zewnętrzna oraz ścieżka edukacyjna, a także dodatkowo plac zabaw dla dzieci. W odniesieniu do parametrów zabudowy i zagospodarowania większość ankietowanych uważa, że nowe budynki powinny być lokalizowane w równej odległości od ulicy, przeważać powinna niska zabudowa do 7 m, a wysokość ogrodzeń pomiędzy działkami powinna wynosić 1,5 - 1,8 m.

Wszystkie opinie oraz pomysły uczestników konsultacji, zebrane podczas spotkań, zostały przeanalizowane podczas wykonania projektu planu i zostaną zamieszczone w raporcie podsumowującym proces konsultacyjny, który wkrótce zostanie opublikowany na stronie internetowej www.komorniki.pl w zakładce konsultacje społeczne.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
2.    Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.    Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5.    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl/komorniki/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06