Komunikaty

2019.10.02 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o dział.pożytku publ.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j.), zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2020 rok (zwany dalej Programem).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Programu na 2020 rok.

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Termin konsultacji: od 2 do 23 października 2019r.

Formy konsultacji:

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, które można składać w formie:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oswiata@komorniki.pl;
  • na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 21 października 2019r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki (sala konferencyjna, II piętro).

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych.

Wszelkich informacji udziela Kamila Polowy, pok. nr 4 (parter), tel. 61 8100 669.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

Do pobrania:

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06