Komunikaty

2019.09.03 informacja o wykazie nieruchomości

WÓJT GMINY KOMORNIKI

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) informuję, że w dniu 03 września 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 90/2019  z dnia 03 września 2019 r.

Wykaz obejmuje gminną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o nr ewid. 1645 obręb Komorniki.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.106, tel. 61 8100 666.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz nieruchomości

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06