Komunikaty

2019.01.14 - Komunikat w sprawie zgłaszania przedstawicieli do pracy w w komisji konkursowej na realizację zadań publicznych.

Komunikat


W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2019r. (Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 t.j. ze zm.), informuję:

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu w terminie do 18 stycznia 2019 roku.

Pisemne zgłoszenie należy dostarczyć do urzędu gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

UWAGA: uczestnictwo w pracach komisji konkursowej nie dotyczy organizacji biorących udział w konkursie.


Komorniki, 14 stycznia 2018 r.


                                                                                                                                                 Jan Broda
                                                                                                                                                     Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06