Komunikaty

2018.09.21 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o działalności pożytku pub

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j.), zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2019 rok (zwany dalej Programem).

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Programu na 2019 rok.

 

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik
do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

 

Termin konsultacji: od 21 września do 4 października 2018 r.

 

Formy konsultacji:

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, które można składać w formie:

-         pisemnie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oswiata@komorniki.pl;

-         na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 15:30 w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki
(sala konferencyjna, II pięto).

 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Wszelkich informacji udziela Kamila Polowy, pok. nr 4 (parter), tel. 61 8100 669

 

Podstawa prawna:

-         Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

-         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j.).

 

Do pobrania:

 

-         Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.

 

-         Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.  

 

-         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

-         Formularz konsultacji

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06