Komunikaty

2018.07.16 - Gminny Program udzielania dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach

 

Wójt Gminy Komorniki zaprasza mieszkańców do współpracy w likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Gmina Komorniki uruchamia dotacje na wymianę starych piecy na ekologiczne systemy ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe).

Przyjęta przez Radę Gminy Komorniki uchwała w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Komorniki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Komorniki ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych.

 

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w tym również przedsiębiorców. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych.

Uzyskaną dotację w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek będzie można przeznaczyć na usunięcie starego paleniska, zakup nowego pieca oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 w urzędzie gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8.30-16.30; wtorek-piątek: 7.15–15.15).

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

 

Uchwała Rady Gminy Komorniki w sprawie dotacji na wymianę piecy

Regulamin udzielania dotacji

Wniosek na udzielenie dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrypt

 

 

Warunek niezbędny:

- trwała likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i ich zamiana na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe);

- jeśli w budynku zainstalowany jest inny system ogrzewania musi spełniać kryteria ekologiczne określone w regulaminie (dopuszcza się kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzewania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepłą do pozostałych pomieszczeń);

 

Wymagania techniczne dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa – w tym drewno, ekogroszek):

- kotły powinny posiadać certyfikat zgodności PN EN 303-5:2012 lub równoważny, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejszą niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

- posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%;

- powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (powinno to wynikać z dokumentacji kotła);

- posiadanie certyfikatu CE

 

Wymagania techniczne dla kotłów opalanych drewnem:

- tylko kotły gazujące;

- posiadanie certyfikatu CE

 

 

Beneficjenci dotacji:

- właściciele nieruchomości (wynikającego m.in. z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu)

 

 

 

 

Zakres dotacji:

- koszt demontażu palenisk węglowych;

- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła (wyłącznie urządzenia nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski);

- koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.;

 

Czego nie obejmuje dotacja:

- zmiana systemu ogrzewania w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej;

- pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania);

- przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia (np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.);

- zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku;

- zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;

- refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

 

Wysokość dotacji:

- Dotacja udzielana w przypadku wniosków złożonych w okresie obowiązywania w latach 2018 do 2020 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej 5.000 zł na jeden budynek;

 

Tryb postępowania:

- wnioski można składać w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 października 2020 r.;

- kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń;

 

 

Szczegółowe informacje o dotacji celowej na trwałą likwidację ogrzewania węglowego dostępne w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Komorniki

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06