Komunikaty

2018.07.13 - Wybory uzupełniające ławników sądowych

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników

do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce  w Poznaniu

w sprawie orzekania z zakresu prawa pracy.

 

 

 

Zgodnie z art.  162 i 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U z 2018 r. poz. 23 ze zm.), informuje się, że:

1.      Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kto może być ławnikiem?

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)             jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył wieku 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie może być:

1)      osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)             osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)             funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokat i aplikant adwokacki;

5)      radca prawny i aplikant radcowski;

6)      duchowny;

7)      żołnierz w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusz Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

2.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

4.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

5.  Dokumenty wymienione w pkt. 2 -ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

6.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 4.

7.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

8.  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, wybory uzupełniające na ławników są przeprowadzane w celu wyboru 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy urzędu:

- poniedziałek – w godzinach od 8:30 do 16:30

- od wtorku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

Telefony kontaktowe: 61 8100 659, 61 8100 643.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06