Komunikaty

2018.05.18 Obwieszczenie - nabór członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Komorniki

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Komorniki, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Komorniki w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 5 do 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym.: mieszkańców Gminy Komorniki, przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze polityki społecznej oraz działających na obszarze Gminy Komorniki, przedstawicieli środowiska gospodarczego, przedstawicieli środowiska oświaty, kultury i służby zdrowia, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów i planistów przestrzennych, przedstawicieli Rady Gminy Komorniki. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał 
od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku włącznie.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia - deklaracji oraz dostarczenia go w następujący sposób:

1)      drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: planowanie@komorniki.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

3)      bezpośrednio do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 62-052 Komorniki (w biurze podawczym - pokój nr 12), w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

 

Formularz zgłoszenia – deklaracja kandydata na członka komitetu rewitalizacji Gminy Komorniki w latach 2018-2023 oraz Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Komorniki będą dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia:

1.      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komorniki pod adresem http://bip.komorniki.pl/ (wejście przez zakładki: „Obwieszczenia o przetargach i komunikaty”, „Komunikaty”)

2.      w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 107), w godzinach pracy Urzędu.

 
Formularze zgłoszenia - deklaracje niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub z datą wpływu przed 29.05. br. oraz po 18.06. br. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Komorniki. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki, zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 

 

 

Formularz zgłoszenia – deklaracja kandydata na członka komitetu rewitalizacji Gminy Komorniki w latach 2018-2023

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Komorniki

Obowiązek informacyjny   

 

 

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                           Wójt

                                                                                               mgr inż. Jan Broda

  

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06