Komunikaty

2018.02.22 -Wyłożenie do wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

PL.671.1.2016                                                                                                                                                                                Komorniki, dnia: 22.02.2018 r.  


 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki (zwanego dalej Programem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr DN-NS.9012.637.2017 z dnia 05.05.2017 r. uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-III.410.304.2017.PW.3 z dnia 25 maja 2017 r. oraz WOO-III.410.37.2018.PW.2 z dnia 30 stycznia 2018 r. stwierdził, że projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uzgodnił zakres i stopnień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wobec tego prowadzona jest procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Komorniki po opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu informuje o możliwościach zapoznania się z dokumentacją i miejscu, w którym jest wyłożona do wglądu.

Z dokumentami można zapoznać się:

  1. na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.komorniki.pl,
  2. w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poprzez składanie uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od  23 lutego do 15 marca 2018 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
    62-052 Komorniki,
  3. bezpośrednio do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
    62-052 Komorniki (w biurze podawczym - pokój nr 12), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komorniki.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

 

mgr inż. Jan Broda

 

załącznik graficzny 1-Plewiska

załączniki graficzny 2-Komorniki

załącznik graficzny 3-Szreniawa

załącznik graficzny 4-Wiry

projekt GPR

projekt Prognoza oddziaływania na środowisko GPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel. 61-8100-080

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06