Komunikaty

2018.02.21 - Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjneg

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 

 

Podmiot ogłaszający nabór:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-030 Komorniki

 

I.      Podstawa prawna

Na  podstawie  art.  33  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz.U. z 2017  r.,  poz.  1460), Gmina Komorniki ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych (podmioty inne niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a ustawy z dnia 29  stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 (WRPO 2014+) w zakresie Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Nabór  Partnera  jest  prowadzony  w  celu  ubiegania  się  o  dofinansowanie  w  konkursie ogłoszonym  w  dniu 29-12-2017 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Informacja    na    temat    konkursu    oraz    Regulamin konkursu  dostępne są  na  stronie:

http:// http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/236.

 

II.    Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów poprzez wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizację projektu.

Ponadto celem projektu będą działania inwestycyjne przyczyniające się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozwój przedsiębiorczości służącej wspólnemu celowi jakim jest pobudzenie obszarów zdegradowanych.

Projekt  będzie  realizowany  w budynku organistówki, położonym w Komornikach przy ul. Kościelnej 39, na działce nr 150/1.

 Liderem partnerstwa będzie Gmina Komorniki.

 

       III.  Zakres partnerstwa:

       Szczegółowy  zakres  działań  i  opis  zadań  poszczególnych partnerów  będzie  wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez Partnerów.

       Oczekuje  się,  że  Partner  wniesie  niezbędny  Know-How wynikający  z  doświadczenia  w realizacji  projektów/zadań  wpływających  na  osiągnięcie przynajmniej jednego z następujących efektów:

       1.       funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej,

       2.       utworzenie i działanie spółdzielni socjalnej.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

- pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie,

- pomoc merytoryczna, organizacyjna, doradztwo, szkolenia w zakresie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i spółdzielni socjalnych,

- pomoc w przygotowaniu PFU,  wyposażenia pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę i działalność podmiotów ekonomii społecznej,

- wniesienie wkładu finansowego lub rzeczowego w wysokości minimum 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na działalność podmiotów ekonomii społecznej,

- wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Komorniki jako Liderem projektu,  a także podpisanie umowy partnerskiej.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy o  zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

       IV.      Kryteria wyboru Partnera:

       Przy wyborze Partnera ocenione zostanie:

             1.       zgodność misji/profilu działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

       2.       doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub bezdomnych i/lub opuszczających zakłady karne, szpitale psychiatryczne i/lub matek wychowującym samotnie dzieci i/lub osób uzależnionych i/lub seniorów i/lub bezrobotnych w ich rehabilitacji i rozwoju, a także w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorczości społecznej i reintegracji społeczno-zawodowej.

          Kryteria oceny Partnera

      a)       Kryteria dostępu:

        Do  konkursu  mogą  przystąpić  podmioty, które  łącznie  spełniają  wymogi:

     1. prowadzą działalność statutową na rzecz przedsiębiorczości społecznej i reintegracji społeczno-zawodowej, a także osób niepełnosprawnych i/lub bezdomnych i/lub opuszczających zakłady karne, szpitale psychiatryczne i/lub matek wychowującym samotnie dzieci i/lub osób uzależnionych i/lub seniorów i/lub bezrobotnych seniorów;

      2. potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub bezdomnych i/lub opuszczających zakłady karne, szpitale psychiatryczne i/lub matek wychowującym samotnie dzieci i/lub osób uzależnionych i/lub seniorów i/lub bezrobotnych, a także w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorczości społecznej i reintegracji społeczno-zawodowej;

      3.  nie zalegają  z  uiszczaniem  wobec  Urzędu  Skarbowego  oraz  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z wyjątkiem  przypadków  gdy  podmiot  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      4.  nie podlegają  wykluczeniu  z możliwości ubiegania  się  o  dofinansowanie;

      5.  posiadają potencjał kadrowy i organizacyjny umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań Partnera, potwierdzony oświadczeniem podmiotu;

      6. zadeklarują uczestnictwo w  realizacji  projektu  na  wszystkich  etapach,  w  tym  na  etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie;

      7. zadeklarują  dyspozycyjność  do  działań  na  terenie Gminy Komorniki przez okres przygotowania realizacji i rozliczania projektu.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

  b)      Kryteria dodatkowe

        1.       Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:

a)       do lat 5 włącznie – 1 punkt

b)      od 5 do 7 lat – 2 punkty

            c)       od 8 do 10 lat – 3 punkty

                  d)      powyżej 10 lat – 4 punkty

        2.       Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako Lider lub Partner) co najmniej 1 projektu współfinansowanego z EFS w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym z powodu niepełnosprawności i/lub bezrobocia i/lub wieku i/lub uzależnienia i/lub opuszczających zakłady karne czy szpitale psychiatryczne i/lub z powodu samotnego wychowywania dzieci (projekty zrealizowane lub trwające):

a)       1 projekt – 1 punkt

b)      powyżej 1 projektu – 2 punkty.

 

V.        Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia oferty  składającej  się  z następujących  dokumentów  (oryginał  lub uwierzytelniona kopia):

1. Formularz  zgłoszenia  Partnera  do  projektu przygotowany zgodnie  ze   wzorem, złożony w oryginale i podpisany przez upoważnione osoby.

2. Aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny dokument potwierdzający formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,

3. Statut podmiotu.

4. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty) – kserokopie podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska  najwyższą  sumę  punktów  ze  wszystkich  kryteriów  postępowania.

Wybranemu podmiotowi Ogłaszający  konkurs  zaoferuje  zawarcie  umowy partnerskiej, która określi w szczególności:

           przedmiot umowy

      - prawa i obowiązki stron

      - zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie,

      - Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów 

           - sposób  przekazywania  dofinansowania  na  pokrycie  kosztów  ponoszonych  przez poszczególnych  Partnerów  projektu,  umożliwiający  określenie  kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów 

           - sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy

 

 

VI.                Termin, miejsce i sposób składania oferty.

1.  Ofertę  należy  przedstawić  w  języku  polskim  w formie pisemnej.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i zakresu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

3.  Oferta  powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich  przepisów  prawnych  lub  prawidłowo  spisanego  pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

5. Ofertę należy dostarczyć  do Biura Podawczego Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, w  jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: „Urząd Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki , z adnotacją: Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Nie otwierać przed 15.03.2018 r.”

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 roku do godziny 15.00.

Decyduje data  wpływu  oferty  do  jednostki.  Oferty,  które  wpłyną  po  tym  terminie  nie  będą rozpatrywane.

7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi  czynności  badania  i  oceny  złożonych  ofert  w  celu  wyboru  oferty najkorzystniejszej.

 

VII. Dodatkowe informacje.

1. Decyzja o rozstrzygnięciu niniejszego naboru jest ostateczna.

2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Ogłaszającego i skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów.

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

    a) negocjowania warunków realizacji partnerstwa,

    b) rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów,

    c) unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 4. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest pani Agnieszka Skrzypczak, 
tel. 061100 087, mail: zamowienia@komorniki.pl

ogłoszenie

 załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

informacja o wyborze Partnera - 15.03.2018 r.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06