Komunikaty

2018.02.16- Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz z

 

Komorniki, dnia 16.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), z dniem 27.12.2017 r. Wójt Gminy Komorniki zawiadomił o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone były od 05 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r. w formie:

1.    Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, na których został przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbyły się:

- w dniu 10.01.2018 r. w Domu Kultury w Wirach przy ul. Łęczyckiej 103 o godz. 16:30;

- w dniu 11.01.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Szreniawie przy ul. Nowej 9 o godz. 16:00;

- w dniu 11.01.2018 r. w Domu Kultury w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 565 o godz. 18:00;

- w dniu 17.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w sali nr 200, ul. Polna 30 o godz. 16:30.

 

2.    Zbieranie uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie od 05 stycznia 2018r. do 05 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu.

 

3.    Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi można było składać w okresie od 05 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektem uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji był dostępny jako załączniki do niniejszego ogłoszenia w trakcie trwania konsultacji:

1.    na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.komorniki.pl,

2.    w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi w tym wypełnione formularze można było dostarczyć:

1.    drogą elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl

2.    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki,

3.    bezpośrednio do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki (w biurze podawczym - pokój nr 12), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji nie wniesiono żadnych uwag do ww. projektu w żadnej z wymienionych form.

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" wniesiono wszystkie uwagi do ww. projektu w postaci uwag ustnych. Nie otrzymano uwag pisemnych.

Podczas konsultacji społecznych nastąpiły dwie zmiany przedsięwzięć uzupełniających. Usunięto projekt pn. Modernizacja stacji kolejowej w Szreniawie, gdyż ostatecznie PKP nie wyraziło zgody na jego realizację. Na wniosek Parafii p.w. św. Floriana w Wirach dołączono przedsięwzięcie uzupełniające pn. "Remont budynku domu parafialnego w Wirach". Ponadto program uzupełniono o cenne informacje, które są dopełnieniem zagadnień, które przedstawiono w sposób ogólny.

 

 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono szereg spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji na każdym z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. Dokładny czas i lokalizacja spotkań została podana na początku danego ogłoszenia.

Na każdym ze spotkań przedstawiono obecnym interesariuszom założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki. Omówiono przede wszystkim wizję stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji, wyznaczone cele oraz projekty główne i przedsięwzięcia uzupełniające. Przybliżono interesariuszom dalszy tok działań związany z programem rewitalizacji, a także opisano jakie korzyści może przynieść realizacja założeń programu.

Na spotkaniu w Szreniawie rozwinęła się żywiołowa dyskusja na temat świetlicy wiejskiej. Podkreślono, że obiekt jest zbyt mały i nie spełnia w pełni potrzeb mieszkańców. Potrzebna jest jej rozbudowa, remont, a także doposażenie budynku. Podczas spotkania mieszkańcy wskazali na potrzebę zakupu mat podłogowych dla dzieci, które uczestniczą w różnorodnych spotkaniach organizowanych w świetlicy. Należy także wymienić drzwi wejściowe oraz zmodernizować system ogrzewania. Obecnie świetlica ogrzewana jest piecykami elektrycznymi.

W Plewiskach wskazano na modernizację Domu Kultury „Remiza". Postulowano o wymianę podłogi, która nie spełnia podstawowych standardów, wymianę drzwi wewnętrznych, odświeżenie i malowanie ścian wraz z sufitem. W celu poprawienia warunków akustycznych uczestnicy spotkania zaproponowali wymianę nagłośnienia oraz montaż instalacji akustycznej, tzw. „łapacz dźwięku". Poruszony był także temat ewentualnej rozbudowy obiektu, a także zakup i montaż wyposażenia, w tym klimatyzatory i nowa scena.

Na spotkaniu w Komornikach głównym tematem była modernizacja budynku dawnej organistówki. Obiekt, który jest w złym stanie technicznym będzie służył społeczności lokalnej na cele społeczne. Obiekt ten od dawna wpisuje się w krajobraz Komornik. Mieszkańcy podkreślili znaczenie tego miejsca wraz z sąsiadującym parkiem, planowaną promenadą oraz Budową Centrum Tradycji i Kultury.

Podczas spotkania w Wirach jego uczestnicy wskazali na potrzebę remontu i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń Domu Kultury. Zaproponowano utworzenie pracowni plastycznej i lokalnej izby pamięci.

W projekcie GPR poprawiono także błędy stylistyczne, składniowe i literowe. W czasie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęło więcej uwag.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

Mgr inż. Jan Broda

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06