Komunikaty

2017.10.24 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8. Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłaszający konkurs:

Gmina Komorniki

Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NIP:  7773140250

REGON: 631258709

Strona internetowa: bip.komorniki.pl

I.                 OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Urząd Gminy w Komornikach ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8.EDUKACJA Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2

 

II.               CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej  8.EDUKACJA Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2

 

III.            ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem szkół z terenu gminy Komorniki, których celem jest poprawa jakości edukacji, realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności przez:

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej, tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT

KRYTERIA WYBORU PARTNERA 

Kryteria dostępu:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną ,
które łącznie spełniają wymogi:

1.       Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa

2.       Nie zaleganie z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

3.       Nie zaleganie z opłaceniem podatków.

4.       Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach pub­licznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

5.       Prowadzenie działalności zgodnej z celem partnerstwa oraz projektu.

                Kryteria dodatkowe i punktacja

1.       Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 3 projektów współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 2  lat przed upływem składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, występował lub występuje  jako Lider lub Partner  w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych  o wartości min. 1 000 000,00 zł każdy z projektów.

Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

 

                                                                A

Liczba punktów =             _________________ x 30 (waga kryterium w %)

                                                                B

gdzie:

A – łączna wartość projektów zrealizowanych przez podmiot składający ofertę ocenianą,

B – łączna wartość projektów zrealizowanych przez podmiot składający ofertę z najwyższą wartością projektów

 

W celu wykazania spełniania wymagań oferenci  obowiązani są przedłożyć wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku wraz z określeniem kwoty realizacji projektu oraz nazwy projektu.

 

2.       Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań – od 0 do 20 pkt

                        Opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie realizacji projektów – kopie certyfikatów oraz referencje.

                 3.       Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi w projekcie – od 0 do 30 pkt.

4.       Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi.

  a)       ISO 9001:2008 – 10 pkt

  b)       ISO 29990:2010- 20 pkt 

                         c)       Certyfikat MSUES – 30 pkt.

 

V.                  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu
 2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
 5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

7.       Dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę certyfikatów ISO, MSUES.

8.       Wykazu usług potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w pkt.1

9          9.     Wykazu osób, potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w pkt 2.

           10.   Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

           11.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

          12.   Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Gminę Komorniki środków finansowych  na pokrycie               niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

13.   Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

14.   Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów działających wspólnie.

15.   Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty będące jednostką sektora  finansów publicznych

 

VI.                TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie
  z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

5.       Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej 8. Poddziałanie 8.1.2.  Nie otwierać przed 15.11.2017 r.”

6.       Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2017 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.       Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

1. Agnieszka Skrzypczak inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 061 8100 087, mail: zamowienia@komorniki.pl

2. Adriana Wiśniewska, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 061 8100 675, mail: oswiata@komorniki.pl

 VII DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach osi priorytetowej 8. Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.2.

 

załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu

 

informacja o wyborze Partnera - 16.11.2017 r.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06