Komunikaty

2017.10.18 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o działalności pożytku publ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

 

Termin konsultacji: od 18 października do 6 listopada 2017 r.

 

Formy konsultacji:

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, które można składać w formie:

-         pisemnie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@komorniki.pl;

-         na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 15:30 w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki (sala konferencyjna, II pięto).

 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych, dodatkowych informacji udzieli sekretarz – Olga Karłowska, pok. nr 202, tel. 61 8100 643.

 

Podstawa prawna:

-         Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

-         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).

 

Do pobrania:

 

-      Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.

 

-         Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.  

 

-         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

-         Formularz konsultacji.

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06