Komunikaty

2017.09.11 - Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu - Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz

 

 

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących

projektu -  Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie

 

Od 10 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, dotyczące projektu pt.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie". W ramach konsultacji w dniu 10 sierpnia 2017 r., w Szreniawie odbyło się spotkanie konsultacyjne.

Podczas konsultacji rozważane zostały i dyskutowane 2 koncepcje budowy węzła przesiadkowego w miejscowości Szreniawa przy istniejącej stacji kolejowej. Konsultacje społeczne polegały na zaprezentowaniu dwóch wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia, określonych jako A i B. Koncepcje dostępne były do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Komorniki. Zainteresowani mogli wyrazić swoją opinię poprzez ankietę skierowaną do mieszkańców gminy Komorniki oraz możliwość udzielenia deklaracji poparcia dla ww. projektu. Ponadto celem przedmiotowych konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii i uwag mieszkańców gminy Komorniki na ten temat. 

W ramach przeprowadzonych od 10 do 24 sierpnia 2017 r., konsultacji społecznych złożono ogółem 58 ankiet. W 43 ankietach wybrano koncepcję A budowy węzła przesiadkowego polegającą na budowie wzdłuż projektowanej drogi od ul. Dworcowej do wjazdu na projektowany parking ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,0 m (pozwalający na znaczne ograniczenie wycinki drzew). W 15 ankietach wybrano koncepcję B polegającą na budowie wzdłuż projektowanej drogi od ul. Dworcowej do wjazdu na projektowany parking ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m. Ponadto złożono 102 podpisy pod deklaracjami poparcia dla ww. projektu.

Na podstawie uzyskanych ankiet jako wariant najbardziej korzystny z punktu widzenia społeczności lokalnej wybrany został do realizacji wariant A budowy węzła przesiadkowego w Szreniawie.

 

 

 

Z up. Wójta

Mgr Tomasz Stellmaszyk

Z-ca Wójta Gminy

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06