Komunikaty

2017.08.17 - Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów do realizacji w ramach programu rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Komorniki

Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów do realizacji w ramach programu rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki

W Gminie Komorniki trwają prace zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki, sporządzanego na lata 2016-2023. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji, tj. teren na którym koncentrować mają się działania rewitalizacyjne obejmuje:
1) część Plewisk, tj. ulice: Ogrodowa, Stawna oraz w części ulice: Fabianowska, Grunwaldzka, Kolejowa, Kręta i Szkolna,
2) część Komornik, tj. ulice: Kościelna oraz część ulicy Pocztowej i ulicy Polnej,
3) część Szreniawy, tj. ulice: Dworcowa, Mostowa, Nowa, Poznańska i Słoneczna,
4) część Wir, tj. ulice: Odskok, Sportowa, Zespołowa oraz w części ulice: Komornicka, Poznańska, Szreniawska.
Dla dokładniejszego zobrazowania powyższych miejsc, gdzie mogą być prowadzone działania rewitalizacyjne dołączono załączniki.

Wójt Gminy Komorniki zachęca do wysuwania propozycji co do zawartości Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki na lata 2016-2023 w szczególności w zakresie projektów do realizacji, zgodnie z załączonym formularzem zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.
Formularz oraz załączniki przedstawiające obszar rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki, dostępne są również na stronie internetowej Gminy Komorniki - www.komorniki.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie internetowej Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce komunikaty pod treścią ogłoszenia, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Komorniki (pokój nr 106).
Termin składania formularzy w sprawie projektów i pomysłów wyznacza się od 21 sierpnia do 18 września 2017 r.
Formularze należy dostarczać: drogą elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, z dopiskiem „rewitalizacja" lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Komorniki.

 

Załącznik nr 1 – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Komorniki - Plewiska.

Załącznik nr 2 – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Komorniki - Komorniki.

Załącznik nr 3 – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Komorniki - Szreniawa.

Załącznik nr 4 – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Komorniki - Wiry.

 

Załącznik nr 5 – formularz zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.

 

 

Z poważaniem

Wójt
mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:
Insp. ds. planowania przestrzennego i rewitalizacji
Katarzyna Suszczyńska
tel. (61)8100 680

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06