Komunikaty

2017.03.13 Obwieszczenie - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki

 

 

Pl. 671.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki

 

Wójt Gminy Komorniki, działając na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone będą od 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. w formie:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej (pokój numer 3) Urzędu Gminy Komorniki,     ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi można składać w okresie od 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.

 

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki,

3.     bezpośrednio do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1
62-052 Komorniki (w biurze podawczym - pokój nr 12), w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny:

1.     na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.komorniki.pl

2.     w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106).

 

Z up. Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

z-ca Wójta Gminy

 

 

formularz konsultacyjny

projekt diagnozy

projekt uchwały

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

mapa poglądowa

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06