Komunikaty

2016.12.23 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2017 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2017 roku.

Oferta realizacji zadania publicznego- pobierz druk

Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz druk

Sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz druk

Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz druk

Umowa o realizację zadania publicznego - pobierz druk

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz. U.2016.1300 - pobierz

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2016.1817 - pobierz

Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXVI/274/2016 Z 29.09.2016 r. - pobierz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06