Komunikaty

2016.09.09 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o działalności pożytku publ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik
do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

 

Termin konsultacji: do 22 września 2016 r. do godz. 12:00.

 

Formy konsultacji:

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, które można składać w formie:

-         Pisemnie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: or@komorniki.pl.;

-         na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r.
o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki
(sala konferencyjna, II pięto).

 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Komorniki, dodatkowych informacji udzieli Kierownik Wydziału Organizacyjnego – Maria Załóg, pok. nr 017, tel. 61 8100 650.

 

Podstawa prawna:

- Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

 

Załączniki:

 

-Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  na 2017 rok. Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki

- Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa
  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.-
  Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r

 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie
 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

-  Formularz konsultacji

 -Protokół z konsultacji

- Stanowisko w sprawie opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji

 

-

Komorniki, dnia 09.09.2016 r.

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

     /-/ Jan Broda

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06