Komunikaty

2016.04.18 - Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projek

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, dla poniżej wymienionej inwestycji drogowej.

 

Urząd Gminy Komorniki informuje ponadto, że:

  1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

  1. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu 61 810 06 71.
  2. Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
  3. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

 

 

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi

oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

 

Nazwa projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej   

                                   ulicę Młyńską z ul.Komornicką w Komornikach”

 

 

           Załącznik: Mapka z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji

Z-ca Wójta 

 mgr Tomasz Stellmaszyk 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06