Komunikaty

2015.12.29 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki Nr 92/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2015 r.

Uchwała nr XIII/134/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 października 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06