Komunikaty

2015.10.05 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

Ogłoszenie

 

z dnia 5 października 2015 r.

 

w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), organ stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

 

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 13.10.2015 r. do godz. 12:00.

Wyrażenie opinii można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: or@komorniki.pl.  

Konsultacje zakończą się spotkaniem w Urzędzie Gminy Komorniki (sala konferencyjna , II pięto) w dniu 15 października 2015 r. o godz. 15:00.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Komorniki, dodatkowe informacje pok. nr 016,
tel. 61 8100 650.

 

Załączniki:

 

-Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki

Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r.  

-Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06