Komunikaty

2015.06.02 - Wybór ławników do sądów powszechnych

INFORMACJA
z dnia 01 czerwca 2015 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


Wójt Gminy Komorniki Jan Broda informuje, że Rada Gminy Komorniki przystępuje do wyboru:


1) 2 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy
2) 4 ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w tym:
a) 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy;
b) 2 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, poz.509),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Gminy Komorniki po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Komorniki ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada Gminy zasięga informacji od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.
Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, pok. nr 012 (biuro podawcze). Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki Maria Załóg Tel. 61 8 100 650.
Wyborów ławników Rada Gminy Komorniki dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.


Wójt Gminy Komorniki
 Jan Broda

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata

oświadczenie o władzy rodzicielskiej

oświadczenie kandydata

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06