Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

11.07.2012- DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie parku magazynowo – logistyczno - produkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na

                                                                                                          Komorniki, dnia:10.07.2012r.

IK. 6220.1.1.2012

DECYZJA NR 07/2012

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                     

          Na podstawie art. art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 i 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku DHL Express w Głuchowie znajdującego się przy ul. Komornickiej 1 złożonego przez pełnomocnika Magdalenę Boruc z firmy Assman Polska., w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego DHL Express w Głuchowie przy ul. Komornickiej 1

 

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka będąca załącznikiem do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

          Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na rozbudowie centrum logistycznego DHL Express w Głuchowie przy ul. Komornickiej 1 wystąpił pełnomocnik Inwestora Magdalena Boruc z firmy Assman Polska.

Wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpiło 08.02.2012r. Pismem z dnia 21.02.2012 przesłano dokumentację - kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedmiotowej inwestycji oraz pełnomocnictwo - z prośbą o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

            Powyższa inwestycja zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS2-72-58(1)/12 z dnia 06.03.2012r.(wpłynęło do UG 09.03.2012) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.94.2012.PS z dnia 27.03.2012 r. (wpłynęło do UG 30.03.2012)– również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Komorniki odstąpił od nakładania na inwestora obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w postanowieniu nr IK.6220.11.2011 z dnia 13.04.2012r. na podstawie otrzymanych opinii oraz w oparciu o analizę obszernych danych znajdujących się w karcie informacyjnej przedstawionej przez Inwestora.

            W celu wydania niniejszej decyzji rozważono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowana inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącej hali sortowni o moduł wyposażony w 22 bramy po dwóch stronach, łącznie 44 bramy. Zakład zlokalizowany jest na terenie o łącznej powierzchni 9,0685 ha. Powierzchnia zabudowy wynosi 0,6795 ha, natomiast powierzchnia terenów utwardzonych 2,6462 ha. Na terenie zakładu zatrudnionych jest 220 pracowników, 200 kierowców liniowych i 220 kurierów. Działalność zakładu wiąże się z ruchem pojazdów ciężkich w ilości 11 sztuk w ciągu doby. Transport wewnątrz zakładowy prowadzony jest z wykorzystaniem 13 wózków widłowych.

Planuje się realizację obiektu o wymiarach 15,74 m x 73,48 i wysokości 5,68 m. Powierzchnia zabudowy projektowanej hali wynosić będzie 1156,65 m2. W projektowanej hali będą rozładowywane, sortowane i rozdzielane, przesyłki dostarczone przez przewoźników komunikacji dalekobieżnej i lokalnej. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, hala eksploatowana będzie całą dobę. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wiązać się będzie ze zmniejszeniem liczby pracowników zatrudnionych na terenie zakładu oraz zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu zakładu. Docelowo na terenie zakładu zatrudnionych będzie 150 pracowników, natomiast liczba pojazdów ciężkich zostanie zmniejszona do 5, a liczba wózków widłowych do 3. Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zwiększeniem powierzchni zabudowy do 0,7952 ha i zmniejszeniem powierzchni terenów utwardzonych do 2,5305 ha.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji, graniczy od strony południowej i wschodniej z terenami działalności gospodarczej oraz terenami rolnymi. Od strony północno zachodniej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny działalności gospodarczej. Najbliżej położone obiekty mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 20 m od granicy zakładu.

Emisje do powietrza, zarówno w stanie istniejącym jak i planowanym, wynikają głównie z eksploatacji dwóch kotłów gazowych o mocach 120 kW i 64kW, czterech nagrzewnic o mocy 51kW i pięciu promienników gazowych o mocach do 300kW, a także z ruchu pojazdów na terenie zakładu. Ponadto, w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej, eksploatowany jest agregat prądotwórczy o mocy 250kVA. Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zwiększeniem liczby promienników o cztery sztuki o mocy 36,8kW. Jednocześnie, z uwagi na zmniejszenie natężenia ruchu na terenie zakładu przewiduje się redukcję emisji niezorganizowanego poruszania się pojazdów. Mając na uwadze przedstawione wyniki obliczeń, stwierdzono, że w związku z eksploatacją zakładu, po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wiąże się ze zmniejszeniem natężenia ruchu na terenie zakładu, wynikiem jego realizacji będzie obniżenie presji na akustyczny stan jakości środowiska. Najbliżej położone tereny, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, znajdują się po stronie zachodniej zakładu. Mając na uwadze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, stwierdzono że są to tereny mieszkalno – usługowe. Oddziaływanie akustyczne zakładu, po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego, związane będzie głównie z operacjami przeładunku i sortowania przesyłek oraz ruchem pojazdów, w tym wózków widłowych realizujących transport wewnątrzzakładowy. Sortowanie i przeładowywanie przesyłek odbywać się będzie przy otwartych bramach załadunkowych, Ponadto emisja hałasu z terenu inwestycji będzie wynikać z eksploatacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Emisja hałasu z terenu inwestycji będzie miała miejsce zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie zakładu znajdują się obiekty infrastruktury technicznej mającej na celu obniżenie presji zakładu na akustyczny stan jakości środowiska, w tym ekran akustyczny o wysokości 6 m, na odcinku około 50 m przy bramie głównej, znajdującej się w północno-zachodniej części zakładu i stanowiącej wjazd i wyjazd z terenu zakładu na ul. Komornicką. Realizacja planowanej inwestycji wiązać się będzie z dalszym obniżeniem akustycznego oddziaływania zakładu, z uwagi na fakt, iż inwestycja wiązać się będzie z likwidacją przesyłek drobnicowych, a tym samym ograniczeniem ruchu wózków widłowych. Mając na uwadze powyższe, nie przewiduje się aby akustyczny stan jakości środowiska wokół zakładu uległ pogorszeniu w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z treścią przedstawionych informacji, najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa oddalona jest 20 m od granicy zakładu. Przewidywalne poziomy hałasu, na granicy w/w. terenu będą niższe od dopuszczalnych, określonych dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wynosić będą do 48dB w porze dziennej i do 43dB w porze nocnej.

Zaopatrzenie na wodę do celów bytowo-gospodarczych na terenie zakładu określono jako 11,5 m3 w ciągu doby. Woda pobierana będzie z istniejącego przyłącza. Ilość powstających ścieków socjalno-bytowych będzie porównywalna z ilością pobieranej wody. Ścieki te będą kierowane do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez gestora tej sieci. Nie przewiduje się powstających ścieków technologicznych na terenie zakładu. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzone są, po ich podczyszczeniu, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, na podstawie posiadanego przez inwestora pozwolenia wodno prawnego, wydanego przez Starostę Poznańskiego 30 marca 2006r.

Gospodarka odpadami na terenie zakładu prowadzona jest m.in. na podstawie posiadanej przez inwestora decyzji Starosty Poznańskiego z 6 maja 2009r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Odpady powstające na terenie zakładu zbierane są selektywnie, i magazynowane w utwardzonych miejscach przeznaczonych do tego celu, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów powstających na terenie zakładu.

 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) stwierdza się, że realizacja inwestycji niw wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wszelkie prace związane z realizacje przedsięwzięcia planuje się wykonać z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców i środowiska.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie  wystąpienia poważnych awarii.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy w przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy na podstawie informacji zawartych w raporcie należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 151 poz 1220 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 3,2 km od obszarów Natura 2000: PLH 300010 Ostoja Wielkopolska oraz PLB300017 Ostoja Rogalińska, a także poza Otuliną Wielkopolskiego Parku Narodowego. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, a także fakt, iż w związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym w/w obszary chronione. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na pogorszenie integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,

- obszary górskie lub leśne,

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Mając na uwadze treść art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) stwierdzono, że rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, niniejszej ustawy wynikające z zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać jest niewielka. Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

Podczas trwania postępowania administracyjnego w stosunku do wniosku inwestora strona Pan Radosław Łukaszyk wystąpił o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy 20.02.2012r. wnioskowaną dokumentację przesłano dnia 27.02.2012r. Strona 27.02.2012 złożyła kolejne pismo „Odwołanie”. W treści pisma Pan Radosław Łukaszyk oznajmia, że nie wyraża zgody na rozbudowę centrum logistycznego DHL oraz drogi dojazdowej przy jego posesji, oraz informuje że sprawa rozbudowy kompleksu budynków firmy DHL. z roku 2008 znajduje się obecnie w Naczelnym Sadzie Administracyjnym(zakładając, że strona ma na uwadze decyzję wydaną przez Wójta Gminy Komorniki nr 2/09 z dnia 30.09.2009,o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie hali z częścią biurowo - socjalną, rozbudowie istniejącej hali i budynku technicznego, budowie portierni, wartowni, zbiornika retencyjnego, wiaty na odpady, drogi dojazdowej oraz budynku biurowego na działkach o nr ewid. 414/8, 414/5, 413/4, 412/29, 414/7, 414/9, 414/6, 413/5, 412/30, 415/2, 415/1, 412/28,413/3 w Głuchowie do sprawy o sygnaturze IK.7624-22/09 to sprawa ta została rozstrzygnięta wyrokiem sadu IV SA/Po 386/10 - Wyrok WSA w Poznaniu dnia 02.09.2010r. Wyrok stwierdza nieważność decyzji organu I instancji i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, z tytułu braku podpisu na załączniku do decyzji, a nie z tytułu uznania za trafione przesłanek podniesionych przez stronę skarżącą decyzję wydaną przez organ I instancji. Ponadto według wiedzy organu NSA wyrokiem z dnia 20.03.2012r. sygn. Akt II OSK 2553/10 uchylił w/w wyrok WSA i przekazał do ponownego rozpatrzenia ). Ponieważ w/w piśmie strona nie podnosi żadnych argumentów uzasadniających wyrażony sprzeciw, organ wydający przedmiotową decyzję nie ma możliwości odniesienia się do nich. Następne pismo złożone przez Pana Radosława Łukaszyka to zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Komorniki z dnia 13.04.2012r. Zażalenie to zostało złożone w związku z błędnym pouczeniem na postanowieniu, że przysługuje ono stronie od przedmiotowego postanowienia. Jednakże SKO w Poznaniu postanowieniem nr SKO.OŚ.405.142.2012 z dnia 11.06.2012r. stwierdziło: niedopuszczalność zażalenia na podstawie art. 65 ust 2 z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), gdzie przewidziano jedynie zażalenie na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odwołaniu tym dodatkowo Strona podtrzymuje „swoje poprzednie stanowisko poparte pismami oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z września 2010 roku”. Organ wydający niniejszą decyzję w kwestii przywołanego wyroku WSA wypowiedział się powyżej, a odnośnie pism wspomnianych przez stronę nie sposób się wypowiedzieć z racji braku dokładnego wskazania jakie pisma przywołuje strona. Pan Radosław Łukaszyk prosi też Urząd Gminy o zwrot kosztów poniesionych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym tytułem postępowania prowadzonego przez SKO, organ nie znajduje podstaw prawnych do przekazania stronie środków pieniężnych.

Pozostałe strony postępowania nie wnosiły żadnych uwag i wniosków do sprawy.

 

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja znajduje się na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), ustanowionego uchwałą nr XLVII/312/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki - etap Ib" (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 156 pozycja 2961). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony jako 37P, przeznaczony pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów". Część przedsięwzięcia (parking dla pracowników, pomiędzy terminalem a zabudową mieszkaniową) leży na terenie oznaczonym jako 01 KG-L i przeznaczonym w tym planie na drogę lokalną. Rozbudowa terminalu będzie prowadzona na terenie 37P i 10WS.

Po północno - zachodniej stronie DHL, za ulicą Komornicką i naprzeciw budynku przy ulicy Komornickiej 7, leży niezabudowany teren o funkcji 7MN, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Granicę północną DHL, za ulicą Komornicką, stanowią tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (39P i 43P), infrastruktury technicznej (K). Od strony wschodniej DHL sąsiaduje z terenem o takim samym przeznaczeniu (44aP, 45aP). Od południa do DHL przylegają tereny upraw rolnych (teren wsi Szreniawa) i 36P.

Od strony zachodniej DHL sąsiaduje z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (29MN/U, posesja przy ulicy Komornickiej 7) i - dalej na zachód -terenami o funkcji mieszkaniowo - usługowo - zagrodowej (28MN/RM/U, posesje przy ulicy Komornickiej 9 - 27 i przy ulicy Rosnowskiej).

Wyżej wymieniona zabudowa jest zlokalizowana na północ od terenów zabudowy usługowej 30U", przylegających od wschodu do terenu 01 KG-L i dalej - do istniejącego terminala DHL. Stąd stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

            Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą zapisy zawarte w karcie informacyjnej przedstawionej organowi przez wnioskodawcę w celu uzyskania niniejszej decyzji.

 

POUCZENIE

 

1.      Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

  1. Art. 72. Ust.:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. charakterystyka,

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Magdalena Boruc
  3. Radosław Łukaszyk
  4. Mandersloot Sp. Z o.o.
  5. Zarząd Dróg Pow
  6.  
  7. iatowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

 

ins. ds. decyzji środowiskowych i melioracji

Wiścicka Karolina

Tel: 061 8 100 673

 

Załącznik nr1 do decyzji środowiskowej nr 07 / 2012 z 10.07.2012r.

 

IK. 6220.1.1.2012                                                                            Komorniki, 10.07.2012r.

         

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na rozbudowie centrum logistycznego DHL Express w Głuchowie przy ul. Komornickiej 1.

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowie centrum logistycznego DHL Express w Głuchowie przy ul. Komornickiej 1 na terenie województwa wielkopolskiego, powiat poznański, gmina Komorniki, w miejscowości Głuchowo.

Centrum logistyczne DHL położone jest w Głuchowie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 412/18, 413/2, 414/3, 414/4, 415/1, 415/2.Miejscowość Głuchowo i również Centrum logistyczne, położone są w pobliżu zachodniego odcinka autostrady A2 (w odległości około 750 m), kilka kilometrów za Komornikami w kierunku na Dopiewo i Dąbrowę.

Inwestor (DHL Express z siedzibą w Warszawie) posiada tytuł prawny do zakładu i w/w działek, wymienionych w tabeli numer 2.1. Całkowita powierzchnia działki wynosi 9,0685 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości 5 m od granicy działki i 18 m od drogi wewnętrznej.

Centrum logistyczne DHL sąsiaduje:

      od strony południowej i wschodniej tereny działalności gospodarczej i tereny rolne.

      od strony północno - zachodniej z zabudową mieszkaniową i mieszkaniowo -zagrodową,

      od strony południowo - zachodniej z terenami zabudowy mieszkalno - usługowej i działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej, od strony północno - wschodniej poprzez ulicę Komornicką z terenami działalności gospodarczej bez prawa zabudowy,

Na obszarze działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustanowiony uchwałą nr XLVII/312/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 roku „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki - etap Ib" (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 156 pozycja 2961).

 

Rozbudowa istniejącej hali HUB EXPRESS o moduł PuD (tzw. Finger, tutaj na 44 bramy - po 22 z dwóch stron). Projektowany poziom ±0.00 kształtuje się na rzędnej 77,80 m n.p.m. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjną halą nie posiadającą podpiwniczenia. Konstrukcję budynku stanowią stalowe ramy o rozpiętości 15,0 m w rozstawie co 6,00 m. Bryła na rzucie prostokąta stanowi zwartą formę o wymiarach zewnętrznych 15,74 m x 73,48 m i wysokości do okapu + 5,68 m.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach