Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

10.07.2012- Zawiadomienie o możliwości zapoanania siez zebranym materiałem dowodowym przed wydaniam decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo –

 

                                                                                              Komorniki dnia, 10.07.2012r.

 

IK.6220.1.4.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku magazynowo-logistyczno-produkcyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1061/21, 1061/44, 1061/50 znajdujących się przy ul. Polnej w Komornikach.

, strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć co do jego treści, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

            Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach, mieszczącego się przy ul. Stawnej 1, w poniedziałki w godz. 8.30 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 na pokoju numer 114.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

ins. ds. decyzji środowiskowych i melioracji

Karolina Wiścicka

Tel. 061 8100 673

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach