Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

14.06.2012 - Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach o braku konieczności sporządzania ooś.

Komorniki dnia, 14.06.2012 r.

IK. 6220.1.05.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dnia 18.04. 2012 roku do Urzędu Gminy Komorniki wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zielarskiej w Plewiskach. Inwestor wyznaczył pełnomocnika – Pana Pawła Katarzyńskiego do występowania w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń, decyzji oraz uzgodnień niezbędnych dla realizacji w/w inwestycji. Urząd Gminy Komorniki wszczął postępowanie administracyjne 19.04.2012r. Pismem z dnia 17.05.2012 Urząd Gminy Komorniki przesłał dokumentację - kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kartę informacyjną przedmiotowej inwestycji oraz pełnomocnictwo - z prośbą o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego..

            Powyższa inwestycja zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS2-72-102/12 z dnia 01.06.2012r.(wpłynęło do UG 06.06.2012) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.309.2012.KL z dnia 05.06.2012 r. (wpłynęło do UG 08.06.2012)– wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto organ rozważył uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wymienione przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy długości ok.1,1 km. Prace związane realizacją planowanej inwestycji obejmą wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji istniejącej, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych. Remont i budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi, korektę niwelety drogi. Nawierzchnia drogi, parkingów i chodników zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Ponadto nastąpi odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów (ul. Kolejowa), a także budowa kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane będą wody roztopowe i opadowe za pomocą wpustów ulicznych osadnikami o głębokości 1,0 m. Projektowana kanalizacje deszczowa zostanie wykonana z rur wielofunkcyjnych sącząco transportujących łączonych kielichowo na uszczelkę o średnicy 300 mm (kanał główny) i o średnicy 315 mm PVC-U (kanały boczne). Przykanaliki zostaną wykonane z rur PCV – U o średnicy 200 mm łączonych kielichowo na uszczelkę.

Przeprowadzenie inwestycji wiąże się z wycinką drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi i jej urządzeniami w liczbie ok. 50 sztuk w zamian zostaną przeprowadzone nasadzenia w ilości co najmniej równej liczbie drzew usuniętych na obszarze tej samej miejscowości.

 

Źródła emisji niezorganizowanej do powietrza stanowić będą pojazdy poruszające się po drodze i maszyny budowlane na etapie realizacji inwestycji. Emisje te będą miały charakter lokalny, a w odniesieniu do maszyn budowlanych także okresowy (czas trwania prac budowlanych) i nie przekroczą dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz ich wartości odniesienia. Zatem spełnione zostaną wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Inwestycja będzie prowadzona w otoczeniu terenów objętych ochroną akustyczną dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.8256), ponieważ na etapie realizacji i eksploatacji głównymi emitorami hałasu będą samochody i sprzęt budowlany. Hałas powstający przy użytkowaniu drogi o ograniczonej prędkości do 20 km/h oraz przy zastosowaniu progów zwalniających mieści się w granicach przewidzianych w w/w przepisach. Pewna uciążliwość hałasu może wystąpić przy wykonywaniu prac budowlanych, jednakże będzie ona dotyczyć pory dnia i ustąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie po za obszarami Natura 2000, w najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajdują się dwa obszary Natury 2000 Ostoja Rogalińska oraz Ostoja Wielkopolska.

Odnośnie zapisów art. 63 ust. 1pkt 1 lit. c i e ww. ustawy uznano, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych choć zostanie wykorzystana na potrzeby technologiczne woda oraz kruszywo łamane konieczne do wykonania konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów. Ponadto użyty zostanie piasek do posadowienia rur kanalizacji deszczowej.

W odniesieniu do niniejszej inwestycji nie stwierdza się możliwości wystąpienia poważnej awarii.

Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego.

 

Po przeanalizowaniu sprawy organ stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco w sposób negatywny na środowisko i nie należy nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz u. z 2000r. nr 98, poz 1071 z póź. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ins. ds. decyzji środowiskowych

i melioracji

Karolina Wiścicka

061 8 100 673

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach