Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2012.05.28 - DECYZJA NR 05/2012O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dlaprzed. inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Komorniki na działce o nr ewiden

RAPORT_Trans-Kom.pdf            Charakterystyka.pdf                                                                                  Komorniki, dnia:25.05.2012r.

IK. 6220.1.24.2011

DECYZJA NR 05/2012

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                                                                                                                

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Trans - Kom Sp. z o.o. złożonego przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej odpadów.

 

  1. Orzekam realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Komorniki na działce o nr ewidencyjnym 97/2.

II.   Określam następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.    Na terenie stacji przeładunkowej można prowadzić przeładunek odpadów o kodach:

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w maksymalnej ilości 100Mg/dobę

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w maksymalnej ilości 300Mg/dobę.

2.    Na terenie stacji przeładunkowej można prowadzić zbiórkę odpadów o z podgrup:

15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 03 - Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 03 - Inne odpady komunalne

  1. Niesegregowane odpady komunalne należy magazynować w szczelnych , zamkniętych kontenerach ni dłużej niż 24h od momentu dostarczenia ich na przedmiotową posesję.

4.    Przeładunek odpadów należy przeprowadzać pod wiatą.

5.    Odpady wytwarzane i zbierane należy magazynować selektywnie w odpowiednich do danego rodzaju odpadów pojemnikach, w miejscach utwardzonych oraz zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

6.    Posadzka rampy przeładunkowej winna zostać wykonana jako szczelna.

7.    Wszelkie powierzchnie utwardzone winny być wykonane jako powierzchnie szczelne z odpowiednim nachyleniem i wyprofilowaniem umożliwiającym odpływ wód opadowych i roztopowych do wpustów i dalej do odpowiednich odbiorników

8.    Teren zakładu należy ogrodzić pełnym ogrodzeniem o wysokości 2,5m wysokości.

9.    Działalność zakład może prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00

III. Stwierdzam brak przesłanek do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), pod warunkiem, że nie zostaną dokonane zmiany w warunkach określonych  w niniejszej decyzji oraz raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia będące załącznikami do niniejszej decyzji środowiskowej.

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów wystąpił zakład Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Trans - Kom Sp. z o.o. przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę Inwestor winien legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wystąpiono z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr WOO-I.4240.509.2011.PS z dnia 08.11.2011 r. (wpłynęło do UG 14.11.2011) wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono również opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wyrażoną pismem nr NS – 72 – 177(1)/11 z dnia 18.10.2011 i podtrzymaną pismem NS2-72-177/11(wpłynęło do UG 09.11.2011) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Komorniki nakazał sporządzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w postanowieniu nr IK.6220.1.24.2011 z dnia 24.11.2011r.

Inwestor przedstawił ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymany raport uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie nr WOO.I-4242.426.2011.AR2 z dnia 20.04.2012 ( wpłynęło do tutejszego urzędu 25.04.2012) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismo nr NS2-72-8/12 z dnia 20.01.2012 (wpłynęło do tutejszego urzędu 27.01.1012).

W celu wydania niniejszej decyzji rozważono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i uwzględniono uzgodnienia RDOŚ W P i PPIS W P.

Planowana inwestycja obejmuje budowę stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Komorniki na działce o nr ewidencyjnym 97/2. Ustalono, że inwestor planuje prowadzić na przedmiotowym terenie przeładunek odpadów o kodach 19 12 12 w maksymalnej ilości 100Mg/dobę i 20 03 01 w maksymalnej ilości 300 Mg/dobę bez prowadzenie zbiórki w/w odpadów. Zaplanowano zbieranie odpadów z podgrup: 15 01, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 01 , 20 03. Przedstawione wyżej założenia wprowadzono jako warunki niniejszej decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się ze zużyciem wody i generowaniem ścieków technologicznych i komunalnych. Woda dla zakładu pobierana będzie z istniejącego wodociągu gminnego. Ścieki bytowe odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika bezodpływowego i będą zabierane przez wyspecjalizowana firmę i wywożone do utylizacji na oczyszczalnię ścieków. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego wniesiono do warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia konieczność uszczelnienia rampy przeładunkowej oraz nakazano uszczelnienie i odpowiednie wyprofilowanie wszystkich powierzchni utwardzonych w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych i roztopowych do wpustów i dalej do odpowiednich odbiorników Wody opadowe i roztopowe kierowane będą do wewnętrznej kanalizacji deszczowej danego obiektu i odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika odparowującego lub podziemnego umiejscowionego na terenie inwestycji. W przypadku zastosowania zbiornika podziemnego należy zapewnić opróżnianie go przez odpowiednie firmy. Nie przewiduje się możliwości włączenia inwestora do lokalnej kanalizacji deszczowej gdyż według wiedzy organu takiej kanalizacji nie ma w ul. Wiśniowej przy której znajduje się działka nr ewid. 97/2w Komornikach. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów zostaną odprowadzone w sposób niezorganizowany do gruntu w obrąbie działki Inwestora.

 

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzane przez firmy świadczące usługi  w myśl art.3 ust.3 pkt 22 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010r. NR 185, POZ 1243 ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów , jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z  zasadami gospodarowania odpadami . Pozostałe wytwarzane oraz zbierane odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach o szczelnej  posadzce zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo – wodne, i osłoniętych przed opadami atmosferycznymi, co zostało zapisane w warunkach niniejszej decyzji. Wyselekcjonowane odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą uprawnionym zakładom do odzysku część odpadów nie podlegających tym procesom zostanie przekazana do unieszkodliwienia. lub składowania.

Zakładając że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie  zgodnie z zapisami zawartymi w raporcie, jego uzupełnieniu i niniejszą decyzją , inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Mając na uwadze  rodzaj przedsięwzięcia jego zakres i rozwiązania zastosowane w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, magazynowania oraz postępowania z odpadami  stwierdzono że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Eksploatacja inwestycji wiąże się z emisją substancji zanieczyszczających powietrze w skutek spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu i podczas procesu przeładunku odpadów. Niesegregowane odpady komunalne będą przeładowywane na bieżąco i magazynowane przez okres nie dłuższy niż 24 h, w szczelnych zamkniętych kontenerach. Przeładunek będzie prowadzony pod wiatą w celu uniemożliwienia zawilgocenia odpadów przez opady atmosferyczne . Biorąc od uwagę powyższe i krótki czas magazynowania odpadów, przewiduje się że procesy rozkładu frakcji biodegradowalnej odpadów nie będą intensywne, w związku z tym towarzyszące im emisje substancji zapachowych będą niewielkie. Emisja substancji pyłowych towarzysząca procesowi przeładunku ograniczona będzie przez zastosowanie szczelnego ogrodzenia o wysokości 2,5 m. Ze względu na małą skalę przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza ich wpływ na środowisko będzie niewielki. Mając powyższe na uwadze i  niskie natężenie ruchu pojazdów przewiduje się ,że emisje do powietrza powstające w związku z realizacją i eksploatacją zakładu nie przekroczą dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Analiza akustyczna wpływu hałasu związanego z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie danych dostarczonych przez inwestora, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku(Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826) w porze dnia. Zgodnie z raportem oddziaływanie hałasu winno zamknąć się w granicach działki do której tytuł prawny ma inwestor. Ponieważ analiza ruchu została przeprowadzona w porze dziennej wprowadzono w niniejszej decyzji zapis o ograniczeniu działalności zakładu w godzinach od 6.00 do 22.00. Biorąc pod uwagę przewidywane źródła emisji hałasu oraz obliczenia zawarte w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na ternach chronionych akustycznie.

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów znajdujących się na terenie działki nr ewid 97/2 w Komornikach ponadto inwestor przewiduje w raporcie zastosowanie szeregu działań chroniących drzewa znajdujące się w obrębie przewidywanych do wykonania prac budowlanych. Inwestycja jest oddalona o 2,7 km od najbliższego obszaru Natura 2000 – ostoja Wielkopolska i Ostoja Rogalińska. Inwestycja została przewidziana do realizacji na terenie przekształconym antropogenicznie o zabudowie przemysłowej i po za obszarem terenów chronionych ze względów przyrodniczych. Prowadzona jest w małej skali stąd nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na obszary Natury 2000.  Ani pogorszenia ich integralności, bądź ich powiązania z innymi obszarami przyrodniczymi.

 

Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar działalności i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego.

 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) stwierdza się, że realizacja inwestycji niw wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wszelkie prace związane z realizacje przedsięwzięcia planuje się wykonać z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców i środowiska.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie  wystąpienia poważnych awarii.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy w przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy na podstawie informacji zawartych w raporcie należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

            Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem w postępowaniu stron o raz społeczeństwa.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów im towarzyszących. Przez działkę przebiega czterotorowa dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 2X220kV I 2X400kV wraz z pasami technologicznymi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach , jeśli spełnione  będą zapisy zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki niniejszej decyzji.

 

POUCZENIE

 

  1. Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach