Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2012.05.2012- DECYZJA NR 04/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przed. poleg na budowie warsztatu z częścią socjalną w miejscowości Plewiska przy ul. Fabianowskiej na działce o nr ewide

                Charakterystyka.pdf                                                                              Komorniki, dnia:23.05.2012r.

IK. 6220.1.20.2011

DECYZJA NR 04/2012

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                                                                                                                

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Usługi sprzętem budowlanym Tommar – Tomasz Kurasz, ul. Fabianowska 64, 62-064 Plewiska, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego z częścią socjalną.

 

I.    Orzekam realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie warsztatu z częścią socjalną w miejscowości Plewiska przy ul. Fabianowskiej na działce o nr ewidencyjnym 1055/4).

II.   Określam następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.    Budynek warsztatu winien zostać wyposażony w szczelną posadzkę.

2.    Ścieki pochodzące z mycia posadzki w warsztacie należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego

3.    Zakład należy wyposażyć w sorbenty, służące do likwidacji drobnych wycieków substancji niebezpiecznych.

4.    Ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie zakładu zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji należy ograniczyć do pory dnia  tj. w godzinach  od 6.00 do 22.00.

III. Stwierdzam brak przesłanek do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.)

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią charakterystyka, mapa (dla inwestora) i karta informacyjna przedsięwzięcia będące załącznikami do niniejszej decyzji środowiskowej.

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatowego z częścią socjalną..wystąpił zakład Usługi sprzętem budowlanym Tommar – Tomasz Kurasz, ul. Fabianowska 64, 62-064 Plewiska.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wystąpiono z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr WOO-I.4240.205.2011.NB z dnia 30.09.2011 r. (wpłynęło do UG 05.10.2011) wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wyrażoną pismem nr NS – 72 – 160(1)/11 z dnia 02.09.2011 i podtrzymaną pismem NS2-72-160/11(wpłynęło do UG 04.10.2011) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Komorniki nakazał sporządzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w postanowieniu nr IK.6220.1.20.2011 z dnia 14.09.2011r.

Inwestor przedstawił ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymany raport uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie nr WOO.I-4242.380.2011.AA1 z dnia 24.02.2012 ( wpłynęło do tutejszego urzędu 01.03.2012) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismo nr NS2-72-11(2)/12 z dnia 03.04.2012 (wpłynęło do tutejszego urzędu 06.04.1012).

W celu wydania niniejszej decyzji rozważono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i uwzględniono uzgodnienia RDOŚ W P i PPIS W P.

Planowana inwestycja obejmuje budowę warsztatu samochodowego wraz częścią socjalną i biurową. W warsztacie zostanie wydzielone jedno stanowisko naprawcze. Prowadzona działalność będzie polegać na przeprowadzaniu napraw mechanicznych, wymanianiu podzespołów, opon, oleju. Prace w hali przeprowadzane będą przy użyciu narzędzi ręcznych np. kluczy pneumatycznych , spawarki, szlifierki, wiertarki.

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzane przez firmy świadczące usługi  w myśl art.3 ust.3 pkt 22 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010r. NR 185, POZ 1243 ze zm.). Pozostałe wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach o szczelnej  posadzce zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo wodne. Wyselekcjonowane odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą uprawnionym zakładom do odzysku część odpadów nie podlegających tym procesom zostanie przekazana do unieszkodliwienia lub składowania. Z przedstawionych przez inwestora materiałów wynika że magazynowanie odpadów i postępowania z olejami odpadowymi będzie zgodny  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi(Dz. U. 2004 nr 192 poz. 1968). Mając na względzie zabezpieczenie środowiska gruntowo wodnego na Inwestora nałożono obowiązek wyposażenia zakładu w sorbenty, służące do likwidacji drobnych wycieków substancji niebezpiecznych.

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się ze zużyciem wody i generowaniem ścieków technologicznych i komunalnych. Woda dla zakładu pobierana będzie z istniejącego wodociągu gminnego. Ścieki bytowe odprowadzone zostaną do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Ścieki technologiczne z mycia posadzki w warsztacie zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodpływowego i będą zabierane jako odpad przez wyspecjalizowana firmę. Niniejsze rozwiązanie chroniące środowisko gruntowo- wodne zostało wniesione do warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe kierowane będą do wewnętrznej kanalizacji deszczowej danego obiektu i odprowadzone zostaną do zbiornika retencyjnego umiejscowionego na terenie inwestycji. Następnie systemem drenażowym zostaną rozprowadzone na tereny nie utwardzone należące do Inwestora. Przyjmując powyższe rozwiązanie w zakresie postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi , Inwestor jest zobowiązany do uzyskania przewidzianego ustawą  pozwolenia wodno prawnego. Eksploatacja inwestycji wiąże się z emisją substancji zanieczyszczających powietrze w skutek spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu i spalania gazu w kotle eksploatowanym na cele ogrzewania. Źródłami emisji mogą też być procesy napraw prowadzone przy użyciu np. wiertarki, szlifierki ,spawarki, ze względu na małą skalę przedsięwzięcia wpływ ewentualnych emisji będzie niewielki. Mając powyższe na uwadze niskie natężenie ruchu pojazdów oraz małą moc kotła (20 kV) przewiduje się ,że emisje do powietrza powstające w związku z realizacją i eksploatacją zakładu nie przekroczą dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Analiza akustyczna wpływu hałasu związanego z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie danych dostarczonych przez inwestora, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku(Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826) w porze dnia. Zgodnie z raportem oddziaływanie hałasu winno zamknąć się w granicach działki do której tytuł prawny ma inwestor. Ponieważ analiza ruchu została przeprowadzona w porze dziennej wprowadzono w niniejszej decyzji zapis o ograniczeniu działalności zakładu w godzinach od 6.00 do 22.00.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów gdyż prace wykonane zostaną przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze. Inwestycja jest oddalona o 4 km od najbliższego obszaru Natura 2000, i prowadzona jest w małej skali stąd nie przewiduje się wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na obszary Natury 2000.

Znaczna odległość inwestycji od granic państwa, planowany obszar działalności i charakter przedsięwzięcia determinują jego oddziaływanie jako lokalne bez możliwości oddziaływania transgranicznego.

 

Biorąc pod uwagę przewidywane źródła emisji hałasu oraz obliczenia zawarte w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na ternach chronionych akustycznie.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) stwierdza się, że realizacja inwestycji niw wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wszelkie prace związane z realizacje przedsięwzięcia planuje się wykonać z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców i środowiska.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie  wystąpienia poważnych awarii.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy w przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy na podstawie informacji zawartych w raporcie należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

            Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem w postępowaniu stron o raz społeczeństwa.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową z warsztatami, częściowo pod zabudowę warsztatową, częściowo pod trafostację i drogi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p.

            Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

 1. Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

 1. Art. 72. Ust.:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. charakterystyka,
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia
 3. mapa (dla inwestora)

 

 

 

Otrzymują:

 

Otrzymują:a/a

 1. Kurasz Tomasz Michał
 2. Kurasz Marek Czesław
 3. Plenzler Marek
 4. Plenzler Ewa Anna
 5. Cielejewski Andrzej Waldemar
 6. Nowicka Krystyna
 7. Nowicki Jan
 8. Walczak Andrzej
 9. Walczak Małgorzata
 10. Pieśniewski Arkadiusz Jan
 11. Pieśniewska Maria
 12. Pieśniewski Jan Rafał
 13. Pieśniewski Robert Rafał
 14. Mączyńska Maria
 15. Mączyński Marceli Jan

Osoba odpowiedzialna za:

 • wytworzenie informacji: Karolina Wiścicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Wiścicka (2012-05-28 15:16:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Szerszeń (2012-10-02 12:55:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Wiścicka (2012-10-02 11:53:36)
Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach