Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.12.20 - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (przebudowa odcinka rowu WA).

Komorniki dnia, 20.12.2011r.

 

IK.6220.1.18.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie odcinka rowu WA – lewobrzeżnego dopływu rzeki Wirynki od km 0+850 do km 3+850 i budowie zbiornika na działce o nr ewidencyjnym 2 obręb Rosnowo, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem oraz wypowiedzieć co do jego treści, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Zebrane materiały dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach, mieszczącego się przy ul. Stawnej 1, w poniedziałki w godz. 8.30 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 na pokoju numer 5.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      aa

 

 

Podano do publicznej wiadomości

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ref. ds. ochrony środowiska

Zbigniew Kobiela

(61) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach