Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.11.24 - Postanowienie w sprawie sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej odpadów na terenie działki o nr 97/2 w Komornikach.

Komorniki  24.11. 2011 r.

IK. 6220.1.24.2011

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

uwzględniając uwarunkowania określone w art. 68 ustawy oraz opinie organów współdziałających nakazać inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez sporządzenie raportu i określić jego zakres.

Zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej odpadów na terenie działki o nr 97/2 w Komornikach, określam następująco:

1)         Raport winien zawierać wszystkie dane wymienione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008  Nr. 199, poz. 1227 z póź. zm.)

2)         Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie przedsięwzięcia.

-        Interpretację wyników obliczeń dotyczących emisji zanieczyszczeń i oddziaływania akustycznego oraz ich porównanie z wartościami dopuszczalnymi określonymi przepisami prawnymi

-        Należy wskazać sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych;

  • Należy uwzględnić konflikt społeczny w związku z planowanym przedsięwzięciem.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie art. 64 i 78 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wypowiedzenie się w kwestii konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji przeładunkowej odpadów na terenie działki o nr 97/2 w Komornikach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.509.2011.PS z dnia 6.10.2011r. (wpłynęło 10.10.2011) wyraził opinię, że istnieje konieczność uzupełnienia karty informacyjnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pismem nr NS2-72/177(1)/11 z dnia 18.10.2011r. (wpłynęło 21.10.2011). Warunki niniejszego postanowienia wyznaczono w oparciu o opinię RDOŚ i PPIS w Poznaniu.

Uznano za konieczne przeprowadzenie dokładniejszych badań i analiz wpływu inwestycji na otaczające środowisko. Wykonana ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe zbadanie sprawy i wyciągnięcie wniosków, które są podstawą do wydania właściwej decyzji środowiskowej.

 

 

 

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Otrzymują:


  1. a/a
  2. Stasiak Joanna Maria
  3. Stasiak Teofil
  4. Skąpski Michał
  5. Zakład Utylizacji Odpadów Clean City
  6. Jastrzębska Agnieszka Patrycja
  7. Marek Benedykciński – Eko - Projekt

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ref. ds. ochrony środowiska

Zbigniew Kobiela

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach