Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.10.14 - Postanowienie w sprawie nakazania inwestorowi przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez sporządzenie raportu i określenie jego zakresu.

Komorniki dnia, 14.10. 2011 r.

IK. 6220.1.20.2011

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

uwzględniając uwarunkowania określone w art. 68 ustawy oraz opinie organów współdziałających nakazać inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez sporządzenie raportu i określić jego zakres.

Zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego z częścią socjalną, określam następująco:

1)         Raport winien zawierać wszystkie dane wymienione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008  Nr. 199, poz. 1227 z póź. zm.)

2)         Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie przedsięwzięcia.

-        Odległość realizowanej inwestycji od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych

-        Interpretację wyników obliczeń dotyczących emisji zanieczyszczeń i oddziaływania akustycznego oraz ich porównanie z wartościami dopuszczalnymi określonymi przepisami prawnymi

 • Należy uwzględnić konfliktów społeczny w związku z planowanym przedsięwzięciem.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie art. 64 i 78 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wypowiedzenie się w kwestii konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu z częścią socjalną. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-III.4240.204.2011.NB z dnia 6.09.2011r. (wpłynęło 8.09.2011) wyraził opinię, że istnieje konieczność uzupełnienia karty informacyjnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pismem nr NS2-72/160/11 z dnia 2.09.2011r. (wpłynęło 6.09.2011). Warunki niniejszego postanowienia wyznaczono w oparciu o opinię RDOŚ i PPIS w Poznaniu.

Uznano za konieczne przeprowadzenie dokładniejszych badań i analiz wpływu inwestycji na otaczające środowisko zwłaszcza w odniesieniu do zapisu w m. p. z. p. możliwej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wykonana ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe zbadanie sprawy i wyciągnięcie wniosków, które są podstawą do wydania właściwej decyzji środowiskowej.

 

 

 

P o u c z e n i e

 

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Otrzymują:


 1. a/a
 2. Kurasz Tomasz Michał
 3. Kurasz Marek Czesław
 4. Plenzler Marek
 5. Plenzler Ewa Anna
 6. Cielejewski Andrzej Waldemar
 7. Nowicka Krystyna
 8. Nowicki Jan
 9. Walczak Andrzej
 10. Walczak Małgorzata
 11. Pieśniewski Arkadiusz Jan
 12. Pieśniewska Maria
 13. Pieśniewski Jan Rafał
 14. Pieśniewski Robert Rafał
 15. Mączyńska Maria
 16. Mączyński Marceli Jan
 17. Podano do wiadomości publicznej

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Zbigniew Kobiela

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach