Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Komorniki dnia, 11.08. 2011 r.

IK. 6220.1.14.2011

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227).

 

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu rozbioru mięsa oraz produkcji kebabu w Komornikach, zlokalizowanego w miejscowości Komorniki przy ulicy Lubońskiej, na dz. nr 998/29 i 906/4., do czasu otrzymania od pełnomocnika inwestora Magdaleny Wojtkowiak reprezentującej KEBABY.PL. S.C., ul. Roślinna 12A, 61-307 Poznań, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

P o u c z e n i e

Na podstawie art.63 ust 6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie służy skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę przekazuje się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki w Terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Otrzymują:

      1.            Lubawy Irena

      2.            Aneta Kapitańczyk

      3.            Kaczmarek Renata

      4.            Janusz Kraśniak

      5.            a/a

  1. Magdalena Wojtkowiak

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Stachury 9,63-000 Środa Wielkopolska

  1. Podano do wiadomości publicznej

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach