Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.08.16 - Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wydania dec. o środ. uwarun. dla przed. poleg na 2011.01.20. - Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wydania dec. o środ. uwarun. dla przed. pol

Komorniki, dnia 16.08.2011 r.

 

IK 6220.1.18.2011

 

1.      Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 
61-485 Poznań

 

2.      Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Sieroca 10

61-771 Poznań

 

 

dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka rowu WA - lewobrzeżnego dopływu rzeki Wirenki od km 0+850 do km 3+850 i budowie zbiornika.

 

 

Zgodnie z art. 64 i 78 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.),, Urząd Gminy Komorniki prosi o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko i tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z § 3, ust.1, pkt.65. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U.2010 NR 213 poz. 1397), planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka rowu WA - lewobrzeżnego dopływu rzeki Wirenki od km 0+850 do km 3+850 przez:

·         pogłębienie i uformowanie regularnego przekroju poprzecznego i podłużnego cieku

·         przebudowę przepustów

·         budowę zbiornika retencyjnego,

należy do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu.

 

 

Inwestor:

 

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052

 

Lokalizacja planowanej inwestycji:

 

działka o nr ewid. 2 obręb Rosnowo - Szreniawa

 

 

 

Załączniki:

-        kopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-        kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku

-        karta informacyjna przedmiotowej inwestycji

-        kopia mapy zasadniczej

-        informuję, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 

 

 

 

Otrzymują:

1, 2.     Adresaci

3.a/a

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Proszę o podanie naszego nr sprawy przy wydawaniu opinii.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

Tel. 061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach