Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.08.16 - Postanowienie nakaz. inwest. przepr. oceny oddział. przed. na środowisko dla przed. poleg. na budowie zakładu rozbioru mięsa oraz produkcji kebabu w Komornikach, zlokalizowanego

Komorniki dnia, 11.08. 2011 r.

IK. 6220.1.14.2011

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

uwzględniając uwarunkowania określone w art. 68 ustawy oraz opinie organów współdziałających nakazać inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez sporządzenie raportu i określić jego zakres.

Zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu rozbioru mięsa oraz produkcji kebabu w Komornikach, zlokalizowanego w miejscowości Komorniki przy ulicy Lubońskiej, na dz. nr 998/29 i 906/4., określam następująco:

1)         Raport winien zawierać wszystkie dane wymienione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008  Nr. 199, poz. 1227 z póź. zm.)

2)         Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie przedsięwzięcia.

  • Z zakresu ochrony powietrza

-        należy przedstawić obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji  do powietrza, zorganizowanej jak i niezorganizowanej związanych z realizacją przedsięwzięcia;

-        uzyskane wyniki, tj. wartości stężeń  substancji w powietrzu , należy przedstawić w formie słownej i graficznej w postaci izolinii jednakowych stężeń;

-        do raportu należy dołączyć pismo WIOŚ w Poznaniu w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na rozpatrywanym terenie;

-        -należy pisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza.

  • Z zakresu ochrony przed hałasem

-        należy określić źródła hałasu, czas ich pracy w orze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie, zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowiska z terenu przedsięwzięcia z uwzględnieniem istniejącego zakładu;

-        w obliczeniach należy uwzględnić również wszystkie operacje związane z ruchem poszczególnych pojazdów; w tym celu należy określić rodzaj, ilość, oraz czas i miejsca wykonywania poszczególnych operacji wraz z podaniem mocy akustycznych odpowiadających tym manewrom, prędkość poruszających się po terenie zakładu pojazdów, podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie w porze dnia i nocy;

-        wyniki analizy akustycznej należy przedstawić w formie graficznej w postaci izolinii odpowiadających skumulowanym poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenu; na załączniku graficznym należy nanieść wszystkie źródła hałasu z uwzględnieniem tras pojazdów i placów manewrowych wraz z reprezentującymi je punktami oraz zaznaczyć odległości  najbliższych terenów wymagających ochrony akustycznej;

-        należy dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art. 113 i art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U . z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm..);

-        w przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska należy określić środki organizacyjne, techniczne lub. Technologiczne ograniczające emisję hałasu co najmniej  do poziomów dopuszczalnych.

  • Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

-        należy określić źródło oraz ilość pobieranej wody (obliczenia)

-        należy przedstawić całkowite zużycie wody po realizacji planowanej inwestycji w okresie roku, z rozgraniczeniem na poszczególne cele oraz określić średnią dobowa i godzinową zużycia wody;

-        należy opisać sposób zagospodarowania ścieków;

-        należy podać ilość oraz rodzaj urządzeń zastosowanych do podczyszczania wraz z przedstawieniem ich parametrów technicznych;

-        należy w sposób szczegółowy opisać działania oraz środki mające na celu ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami.

  • Z zakresu hydrogeologii

-        należy przedstawić informacje dotyczące warunków geologicznych i hydrogeologicznych w miejscu lokalizowania planowanej inwestycji  z uwzględnieniem poziomów wodonośnych, głębokości zalegania pierwszego (gruntowego )poziomu wodonośnego, wód powierzchniowych, cieków wodnych zlewni, do której przynależy teren planowanej inwestycji, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

-        należy przedstawić informacje dotyczące najbliżej położonych ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi oraz przedstawić wpływ planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia;

-        na załączniku graficznym należy przedstawić przedmiotowe przedsięwzięcie na tle mapy geologicznej;

  • Z zakresu gospodarki odpadami

-        należy przedstawić rodzaje odpadów oraz szacunkowe ilości (Mg/rok) poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy , realizacji likwidacji przedsięwzięcia oraz sposób ich magazynowania i dalszego zagospodarowania;

-        należy podać sposoby minimalizacji ilości  wytwarzanych odpadów na w/w etapach i sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

-        należy wskazać sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych;

-        należy wyjaśnić, czy eksploatacja planowanego zakładu wiąże się powstaniem materiału szczególnego ryzyka.

  • Należy dokonać szczegółowej analizy konfliktów społecznych w związku z planowanym przedsięwzięciem.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie art. 64 i 78 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wypowiedzenie się w kwestii konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.385.2011.AR1 z dnia 20.07.2011r. (wpłynęło 25.07.2011)wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pismem nr NS2-72/135/11 z dnia 21.07.2011r.(wpłynęło 26.07.2011). Warunki niniejszego postanowienia wyznaczono w oparciu o opinię RDOŚ i PPISwP.

Uznano za konieczne przeprowadzenie dokładniejszych badań i analiz wpływu inwestycji na otaczające środowisko zwłaszcza w odniesieniu do zapisu w m. p. z. p. dotyczącym prowadzenia na przedmiotowym terenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. Ponadto w kontekście pojawiających sie protestów sąsiadów konieczne jest przeprowadzenie postępowania umożliwiającego wypowiedzenie się mieszkańców terenów sąsiadujących z terenem inwestycji. Wykonana ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe zbadanie sprawy i wyciągnięcie wniosków, które są podstawą do wydania właściwej decyzji środowiskowej.

 

 

 

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul.Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Otrzymują:

      1.            Lubawy Irena

      2.            Aneta Kapitańczyk

      3.            Kaczmarek Renata

      4.            Janusz Kraśniak

      5.            a/a

  1. Magdalena Wojtkowiak

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J.

ul. Stachury 9

63-000 Środa Wielkopolska

  1. Podano do wiadomości publicznej

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach