Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.08.16 Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu rozbioru mięsa oraz produkcji kebabu w Komornikach, z

Komorniki 11.08.2011r.

 

IK.6220.1.14.2011

 

Obwieszczenie

 

     Na podstawie art. 79. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.)

„Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

 

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu rozbioru mięsa oraz produkcji kebabu w Komornikach, zlokalizowanego w miejscowości Komorniki przy ulicy Lubońskiej, na dz. nr 998/29 i 906/4.

Z wnioskiem wystąpiła Pani Magdalena Wojtkowiak reprezentująca KEBABY.PL. S.C., ul. Roślinna 12A, 61-307 Poznań,

 

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

                                                                              

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

      1.            Lubawy Irena

      2.            Aneta Kapitańczyk

      3.            Kaczmarek Renata

      4.            Janusz Kraśniak

      5.            a/a

  1. Magdalena Wojtkowiak

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Stachury 9,63-000 Środa Wielkopolska

Podano do wiadomości publicznej

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach