Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.12.12 - Postanowienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komorniki dnia, 12.12.2011 r.

IK. 6220.1.18.2011

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka rowu WA - lewobrzeżnego dopływu rzeki Wirynki od km 0+850 do km 3+850 i budowie zbiornika przeciwpowodziowego.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Powyższa inwestycja zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 88 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) przeanalizowano: skalę i charakter przedsięwzięcia , wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie rowu WA w km 0+850 do km 3+850, budowie trzech przepustów na tym rowie oraz budowie zbiornika przeciwpowodziowego. Przedmiotowy rów przebiega przez tereny użytkowane rolniczo, głównie przez trwałe użytki zielone. Rów WA, będący ciekiem melioracji szczegółowych, jest odbiornikiem wód z terenów zurbanizowanych oraz z autostrady A-2, a także będzie odbierał wody opadowe z projektowanej zachodniej obwodnicy Poznania. Szerokość koryta waha się od kilkudziesięciu cm do ponad 2 m, a głębokość od 20 cm do 1,2 m. Przebudowa rowu ma na celu usprawnienie przepływu wody w cieku oraz przyjęcie wód deszczowych z istniejących i planowanych kanalizacji deszczowych, natomiast skierowane części wielkich wód do planowanego zbiornika retencyjnego znacznie zmniejszy ryzyko zalania przyległych terenów zabudowanych. Przedmiotowy zbiornik będzie zbiornikiem suchym, zalewanym tylko w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych i przekroczenia stanu wody odpowiadającej około 4,5 ha, średnia głębokość okresowego zalewu 0,5 m, a pojemność retencyjna 20 000m3. Docelowa ilość wód deszczowych zrzucanych do rowu wyniesie 4139dm3/s. W ramach inwestycji planuje się też wykonać trzy przepusty w km 0+928, 3+035, 3+414 o długości przewodów odpowiednio 6, 12 i 8 m.

            Na etapie realizacji inwestycji powstające odpady będą selektywnie magazynowane w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywane koncesjonowanym firmom. Odpady niebezpieczne gromadzone będą oddzielnie, w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Ścieki bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika. Ścieki technologiczne nie będą powstawać. Na terenie budowy pracować będą: koparka, spycharka, dźwig samojezdny i samochód ciężarowy. Postój maszyn i pojazdów będzie się odbywał na terenie zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zanieczyszczających środowisko na placu budowy stosowane będą sorbenty, Wszelkie prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

            W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

            Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter planowanej inwestycji, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. D ww. ustawy należy stwierdzić iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

            W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. ustawy stwierdzono, iż w związku z lokalizacją inwestycji, w fazie eksploatacji nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

            W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a,c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

            W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że przedsięwzięcie realizowane będzie na położonym poza obszarami chronionymi o których mowa w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr. 151 poz. 1220 ze zm.) Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary PLH300010 Ostoja Wielkopolska i PLB300017 Ostoja Rogalińska, znajdujące się w odległości około 2,5km od planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest w odległości około 600 m od Otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

            Z informacji zawartych w karcie wynika że skarpy koryta rowu WA porośnięte są głównie roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniami i zakrzewieniami złożonymi głównie z wierzby i bzu czarnego. W karcie informacyjnej wskazane zostało iż podczas inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie jednego gniazda ptasiego, nie stwierdzono natomiast drzew dziuplastych i spróchniałych mogących być siedliskiem owadów podlegających ochronie, a także chronionych gatunków zwierząt. W celu minimalizacji ewentualnego niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza sezonem lęgowym ptaków oraz poza okresem wegetacyjnym roślin czyli pomiędzy 16 października a 14 marca. Ponadto, drzewa i krzewy niepodlegające wycince zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mogącymi powstać podczas realizacji inwestycji.

            W związku z lokalizacją inwestycji poza obszarami chronionymi, a także mając na względzie wyniki oględzin terenu oraz zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

            Biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w których opinii dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko orzekam jak w sentencji postanowienia.

 

           

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul.Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      a/a

2.      Podano do publicznej wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ref. ds. ochrony środowiska

Zbigniew Kobiela

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach