Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.05.16 - Dec. o umorzeniu postęp. w spr. wydania dec. środ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich.

                                                                                              Komorniki, dnia: 12.05.2011r.

IK. 7624-21/2010

 

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

            Na podstawie art.105 §2 . - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

            Wójt Gminy Komorniki orzeka o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 31 marca 2011 r. inwestor Media House, Adrian Hewusz ul. Zielarska 60, 62-064 Plewiska, wystąpił o wycofanie wniosku w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich i umorzenie toczącego się postępowania. Wystąpiono do stron postępowania z zapytaniem o zgodę na umorzenie niniejszego postępowania, żadna ze stron nie wyraziła sprzeciwu. W związku z powyższym postępowanie to staje się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu o ile żadna ze stron postępowania nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

Otrzymują;

 


1.            Gołaś Beata

2.            Gołaś Michał Karol

3.            Gołaś Krystyna Teresa

4.            Gołaś Wacław Franciszek

5.            E&A SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ul. Szczawnicka 1

60-471 Poznań

6.            LIEBHERR - POLSKA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBA W MIŁKOWIE

ul. Katowicka 140

43-190 Miłków

7.            Osmański Tomasz Krzysztof

8.            Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad,

ul. Siemiradzkiego 5a,

60-763 Poznań

9.            a/a


 

                                                                         

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach