Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.01.20. - Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wydania dec. o środ. uwarun. dla przed. poleg na bud. kanaliz. sanit. na ul. Zielarskiejw Plewiskach na działkach o nr ewid. 618/26, 618/37,

 Komorniki, dnia: 20. 01. 2011r.

 

IK. 7624 –01 /11

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), że na wniosek Pana Stefana Stachowiaka reprezentującego Urzad Gminy Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w miejscowości Plewiska, ul. Zielarska, na terenie Gminy Komorniki nr ewidencyjny działki 618/26, 618/37, 618/52, 618/54, 618/65, 618/70, 618/82, 618/84, 619 obręb Plewiska.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

 

    1.   a/a

    2.   Stefan Stachowiak, ul. Śmigielska 2, Nowa Wieś 64-030 Śmigiel

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach