Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.01.11 - Postanowienie nakaz. inwest. przepr. oceny oddział. przed. na środowisko dla przed. polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich na działkach ewidencyjnych n

Komorniki dnia, 10.01. 2011 r.

IK.7624 – 21/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

uwzględniając uwarunkowania określone w art. 68 ustawy oraz opinie organów współdziałających nakazać inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez sporządzenie raportu i określić jego zakres.

Zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich, określam następująco:

1)         Raport winien zawierać wszystkie dane wymienione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008  Nr. 199, poz. 1227)

2)         Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie przedsięwzięcia na:

- zdrowie ludzi w aspekcie wymagań sanitarno higienicznych i psychologicznych zamieszkujących sąsiedztwo tej inwestycji

- opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności charakterystykę  całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

- przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń (w tym: substancji emitowanych do powietrza, hałasu, ścieków, odpadów), wynikających z budowy i eksploatacji,

-opis obecnego sposobu zagospodarowania terenu oraz opis zagospodarowania terenów otaczających,

- opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

- opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz najkorzystniejszego dla środowiska,

- uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,

- opis projektowanych urządzeń i działań mających na celu zapobieganie lub zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko zwłaszcza emisji,

- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem,

- przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

-wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,

- streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych  w raporcie,

- nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

- źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie art. 64 i 78 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wypowiedzenie się w kwestii konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krematorium do spopielania zwłok ludzkich. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-985/10/ws z dnia 02.11.2010r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pismem nr NS2-72/1-240/10 z dnia 27.12.2010r.(wpłynęło 31.12.2010). Warunki niniejszego postanowienia wyznaczono w oparciu o opinię RDOŚ i PPISwP.

Uznano za konieczne przeprowadzenie dokładniejszych badań i analiz wpływu inwestycji zwłaszcza na zdrowie mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Wykonana ocena oddziaływani na środowisko pozwoli na szczegółowe zbadanie sprawy i wyciągnięcie wniosków, które są podstawą do wydania właściwej decyzji środowiskowej.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul.Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Otrzymują:

 

    1.               a/a

    2.               Media House – Adrian Hewusz, ul. Zielarska 60,62-064 Plewiska,

    3.               Strony według rozdzielnika

    4.               Podano do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach