Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.10.18 DEC. O ŚROD. UWAR. dla przed. poleg. na: budowie zbiorczych kanałów deszczowych w ul. Polnej i ul. Kościuszki w Wirach działki nr ewid. 94/48, 90/40, 94/34, 94/33, 91/1, 94/23, 95

[-- $ZALACZNIK=KMBT25020121001150454.pdf{1}--]CHARAKTERYSTYKA .pdfKomorniki, dnia: 09.03.2010r.

IK.7624-03/10

DECYZJA NR 2/10

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2pkt.2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84,85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt.72a Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Urzędu Gminy Komorniki Pana Michała Sadowskiego ul. Dolna Wilda 52/4, 61-501 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczych kanałów deszczowych w ul. Polnej i ul. Kościuszki w Wirach działki nr ewid. 94/48, 90/40, 94/34, 94/33, 91/1, 94/23, 95/1, 109/1, 109/8, 111/14, 134/3, 281/2 i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr  NS2-72-35(1)/10 z dnia 01.02.2010r.(wpłynęło do UG 08.02.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-79/10/am z dnia 03.02.2010 r.(wpłynęło do UG 08.02.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 KMBT25020121001150454.pdf

Orzekam

 

I.                        Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiorczych kanałów deszczowych w ul. Polnej i ul. Kościuszki w Wirach działki nr ewid. 94/48, 90/40, 94/34, 94/33, 91/1, 94/23, 95/1, 109/1, 109/8, 111/14, 134/3, 281/2

II.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- Przedsięwzięcie polega na  budowie zbiorczych kanałów deszczowych w ul. Polnej i ul. Kościuszki w Wirach. Kanały zostaną wykonane z rur o średnicy Ø300 i długości 182 m, a także Ø500 o długości 215 m. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w systemie PP X Stream produkcji firmy Wavin.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

 - przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejących dróg i zabudowy, a uregulowanie odpływu deszczówki może jedynie wpłynąć korzystnie na poruszanie się ulicami, które nie będą tonąć w wodzie. Inwestycja ta powiązana jest z planowaną przebudowa istniejących dróg. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ma podstaw odniesienia do poważnej awarii przemysłowej z racji definicji tego pojęcia zawartego w ustawie prawo ochrony środowiska. Niniejsze przedsięwzięcie nawet w przypadku awarii nie spowoduje wybuchu, pożaru czy emisji substancji niebezpiecznych dla życia czy zdrowia ludzi.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

III.                        Charakterystyka i karta informacyjna i mapa z trasa przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej budowie zbiorczych kanałów deszczowych w ul. Polnej i ul. Kościuszki w Wirach działki nr ewid. 94/48, 90/40, 94/34, 94/33, 91/1, 94/23, 95/1, 109/1, 109/8, 111/14, 134/3, 281/2, wystąpił pełnomocnik Urzędu Gminy Komorniki Michała Sadowskiego

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami).

Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wystąpiono z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr  NS2-72-35(1)/10 z dnia 01.02.2010r.(wpłynęło do UG 08.02.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-79/10/am z dnia 03.02.2010 r.(wpłynęło do UG 08.02.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-03/10 z dnia 16.02.2010 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron oraz udziałem społeczeństwa.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p..

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza (kotłownia gazowa, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych, emisja hałasu) nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

            Stąd po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 Wójt

mgr inż Jan Broda

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Michał Sadowski, ul. Dolna Wilda 52/4, 61-501 Poznań
  3. Do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach