Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.10.18 Obwieszczenie-infor. o zamiesz. w pub. dostęp. wykazie wnios. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. bud. ul Storczykowej w miej.Komorniki nr ewid. dział. 892 po przeprow

Komorniki 29.09.2010r.

 

IK.7624 –20/10

 

Komunikat

 

 

            Na podstawie art 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.),, Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul Storczykowej w miejscowości Komorniki nr ewidencyjny działki 892 po przeprowadzeniu podziału nr ewidencyjny działki 892/2 zgodnie z granicami przedstawionymi na załączonym do wniosku projekcie podziału.

 

Z wnioskiem wystąpił Stefan Zwierski, ul. Berestecka 4,60-288 Poznań z upoważnienia Gminy Komorniki,

 

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 

      1.            a/a

      2.            Stefan Zwierski, ul. Berestecka 4,60-288 Poznań

      3.            Grzegorz Antysiak

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach