Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.06.25 DEC. O ŚROD. UWAR. dla przed. poleg. na: RozbudowIE drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca).

CHARAKTERYSTYKA .pdfRaport_12.2009.pdf                                                                                              Komorniki, dnia: 14.06.2010r.

IK.7624-43/09

DECYZJA NR 11/10

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.80, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 56 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Prosystem Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań reprezentujący Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca), z uwzględnieniem uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

 

Orzekam

 

  1. Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca).

 

  1. Kierując się treścią art. 82. Ust 1-3 określa się:

 

a)         rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/8, 137, 138, 139, 141, 140/1, 205/1, 205/2, 222, 223, 224/1, 225/1, 225/5 obręb Łęczyca

b)         warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Ø    Gospodarowanie odpadami prowadzić należy w sposób wykluczający możliwość ich negatywnego oddziaływania na środowisko m.in. poprzez właściwe magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności  do odzysku.

Ø    Niezanieczyszczone masy ziemne, powstające w trakcie realizacji inwestycji, wykorzystać w miarę możliwości do zagospodarowania.

Ø    Podłoża placów postojowych dla maszyn i środków transportu zabezpieczyć poprzez uszczelnienie przed przenikaniem do środowisk gruntowo – wodnego związków ropopochodnych.

Ø    Bazy surowcowo-materiałowe lokalizować w odległości co najmniej 100 m od rzeki Wirynki.

Ø    Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w osadniku zawiesin, zapewniając skuteczność podczyszczania co najmniej na poziomie 60%.

Ø    Przeprowadzać okresowe kontrole i zabiegi konserwacyjne osadnika, wpustów deszczowych oraz układu kanalizacyjnego

Ø    Podczas prowadzenia prac budowlanych pnie drzew owinąć matami zabezpieczającymi oraz wykonać oszalowanie  z desek: młode drzewa  rosnące pojedynczo lub w grupach ogrodzić płotem.

Ø    Place składowe materiałów budowlanych i drogi dojazdowe sprzętu mechanicznego lokalizować w odległości co najmniej 2 m od obrysu korony drzewa .

Ø    Drzewa uszkodzone w czasie prac poddać zabiegom pielęgnacyjnym w jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia : przy uszkodzeniu korzenia wykonać cięcia sanitarne korzeni, koronę przyciąć proporcjonalnie do ubytku korzeni, zabezpieczyć powierzchnie ran preparatem impregnacyjnym, zastąpić dotychczasową glebę bardziej zasobną: przy uszkodzeniu gałęzi wykonać ciecia sanitarne, zabezpieczyć ranę.

Ø    Wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia w zamian za wycięte drzewa i krzewy, stosując gatunki rodzimego pochodzenia, nie mniejsze niż 10/12*.

Ø    Prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej i innych terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić w porze dziennej , tj. w godzinach od 600-2200.

Ø    Oddanie do użytkowania może nastąpić po utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.

c)        wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,

- Wycinkę drzew i krzewów należy uzgodnić odrębnym postępowaniem w Urzędzie Gminy Komorniki

- w projekcie budowlanym winny być zawarte wytyczne dla wnioskodawcy, w których zostaną zawarte warunki określone w punkcie II podpunkt b (w całości) i podpunkt f.

d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

_____________________________________________________________________

*10/12 obwód pnia drzewa nie może być mniejszy niż 10-12 cm

 

Nie ma podstaw odniesienia do poważnej awarii przemysłowej z racji definicji tego pojęcia zawartego w ustawie prawo ochrony środowiska. Niniejsze przedsięwzięcie

nawet w przypadku awarii nie spowoduje wybuchu, pożaru czy emisji substancji niebezpiecznych dla życia czy zdrowia ludzi.

e) Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;

f) Stwierdza się konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

           Zasadność postawienia tego warunku wynika z analizy raportu gdzie przedstawiono przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Biorąc pod uwagę wielkości przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu przedstawione w raporcie można stwierdzić, że z uwagi na wielkość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej, nie jest możliwe obniżenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej poprzez zastosowanie „cichego asfaltu".

W takiej sytuacji konieczna jest budowa ekranów akustycznych. Posadowienie ekranów akustycznych przy przebudowywanej drodze nie jest możliwe. Podstawową przeszkodą jest brak możliwości wybudowania drogi zbiorczej, która zapewniłaby możliwość dojazdu do chronionych posesji. Budowa ekranów akustycznych z „przerwą" na wjazd na chronione posesje jest nieuzasadniona, gdyż nie uzyska się w takim przypadku ograniczenia emisji hałasu do wartości dopuszczalnych. Poza tym budowa takiego ekranu jest nieuzasadniona ekonomicznie, ponieważ efekt akustyczny jest nieznaczny w stosunku do kosztów jego wykonania. Dodatkowo rejon skrzyżowania wymaga zachowania tak zwanych „trójkątów widoczności", a odcinek przebudowywanej drogi jest zbyt krótki, aby objąć ochroną akustyczną całą istniejącą zabudowę mieszkaniową.

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia i mapa (dla inwestora) stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina w km 9+178 (m. Łęczyca) wystąpiła firma Prosystem Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań reprezentująca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.21 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po otrzymaniu wniosku organ prowadzały postępowanie wystąpił z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr NS2-72-34(1)/10 z dnia 01.02.2010 r.(wpłynęło do UG 08.02.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-29/10/ks z dnia 26.02.2010 r.(wpłynęło do UG 03.03.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji powinno się nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-43/10 z dnia 15.03.2010 r. nakazał sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie zgodnie z art. 77 ust.1 uzgodniono warunki niniejszej decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska otrzymane w postanowieniu nr RDOŚ-30-OO.II-66190-183/10/js z dnia 02.06.2010 r. (wpłynęło do UG. 07.06.2010 r.), wzięto też pod uwagę opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr NS-72-34(2)/10 z dnia 27.04.2010 r.

Niniejsza decyzja dotyczy inwestycji obejmującej odcinek drogi wojewódzkiej nr 430 długości około 150 m, oraz fragment drogi powiatowej Łęczyca - Komorniki, w całości położone na terenie gminy Komorniki.

Analizowane przedsięwzięcie obejmuje teren w istniejącym pasie drogowym i poza niewielkimi fragmentami nie przewiduje się pozyskiwania nowych terenów dla jego przebudowy.

Przebudowa drogi nr 430 na omawianym odcinku dotyczy korekt istniejącego skrzyżowania, stąd niw rozważano innych wariantów przebiegu drogi. Droga przebiega i przebiegać będzie przez tereny, gdzie wody podziemne występują w osadach piaszczysto - żwirowych poniżej głębokości 4 - 5 m. p.p.t. Wody tego poziomu w rejonie drogi nie są wykorzystywane w zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę do picia - brak jest ujęć komunalnych. Ujęcia wód położone w dalszej odległości od ocenianej drogi nie posiadają ustanowionych stref ochronnych, których tereny obejmowałyby ten odcinek drogi i z których wynikałyby ograniczenia dotyczące budowy dróg. W tej sytuacji nie ma przeciwwskazań do wykonania projektowanej przebudowy.

Istniejący system hydrograficzny zostanie wykorzystany do odprowadzania wód opadowo - roztopowych z przebudowywanej drogi, nie będzie to jednak związane z przebudową istniejących cieków. Zmianom nie będzie podlegać ani konstrukcja istniejącego mostu na Wirynce, ani koryto rzeki.

W rejonie przebudowywanego skrzyżowania w wyniku pomiarów hałasu dla stanu istniejącego i obliczeń dla stanu prognozowanego stwierdzono w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

Zmniejszenie emitowanego hałasu do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu wymagałoby zastosowania ekranów akustycznych, których lokalizacja ze względów technicznych nie jest możliwa do zrealizowania.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać ekran akustyczny, jest jego ciągłość. Ze względu na konieczność pozostawienia zjazdów do posesji zachowanie tego warunku jest niemożliwe.

Ze względu na niemożliwość uniknięcia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, warunkiem niniejszej decyzji powtórzonym za Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

Analiza przeprowadzona dla stanu istniejącego wykazała, że maksymalna wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), jako najbardziej uciążliwego z emitowanych zanieczyszczeń, nie przekracza w obszarze oddziaływania analizowanego skrzyżowania dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu i wartości odniesienia.

Maksymalne stężenia średnioroczne są również niższe od dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu i wartości odniesienia oraz są niższe zarówno od norm dopuszczalnych określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi jak i ochronę roślin.

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się dwie prawne formy ochrony przyrody -Wielkopolski Park Narodowy oraz obszar Natura 2000 - Ostoja Wielkopolska PLH 300010.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych wizji terenowych oraz inwentaryzacji przyrodniczej załączone do przedstawionego raportu, a także niewielki zakres planowanej inwestycji zdecydowanie można stwierdzić, że wpływ na oba obszary praktycznie nie nastąpi. Na całym ocenianym w raporcie terenie inwestycji  nie stwierdzono gatunków i siedlisk podlegających ochronie prawnej. Przebudowa drogi nie zmieni też postaci krajobrazu.

Na etapie rozbudowy i ewentualnej likwidacji omawianego odcinka drogi powstawać będą głównie odpady budowlane, natomiast w fazie eksploatacji odpady komunalne związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określony zostanie sposób zagospodarowania mas ziemnych, za wytwórcę odpadów na etapie budowy zostanie uznany wykonawca prac wyłoniony w przetargu, wytwórca będzie prowadził racjonalną gospodarkę odpadami w celu minimalizacji odpadów oraz sposobu zagospodarowania mas ziemnych z wykopów, odpady będą segregowane w celu pozyskania surowców możliwych do odzysku, odpady komunalne będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie. Odpady inne niż komunalne przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenie wydane na podstawie art. 26 lub 28 ustawy o odpadach, wytwórca przed podjęciem prac budowlanych oraz eksploatacji ureguluje gospodarkę odpadami.

Zapewnienie warunków wymaganych przy magazynowaniu i transporcie odpadów zapewni pełną gwarancję bezpieczeństwa i nie spowoduje negatywnego wpływu na stan środowiska.

 

W związku z możliwością wystąpienia awarii przewożonych drogą zbiorników zawierających substancje niebezpieczne, istnieje ryzyko zaistnienia tak zwanych „poważnych awarii" (PA).

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi powołanymi do zwalczania skutków PA są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, posiadające stosowne instrukcje postępowania w razie wystąpienia PA.

Jak wynika z informacji uzyskanych od Inwestora, dotychczasowa eksploatacja drogi nie spowodowała zdarzeń, powodujących wystąpienie zagrożeń dla środowiska.

Monitoring środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami po oddaniu drogi do eksploatacji Inwestor zobowiązany jest do wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku co 5 lat w ramach generalnego pomiaru ruchu. Miejsce wykonywania pomiarów zostanie ustalone z organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron oraz udziałem społeczeństwa.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują wzrost emisji lecz po za emisją hałasu nie nastąpi przekroczenie norm przewidzianych w ustawach. Emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu w znacznym stopniu ma miejsce na tym terenie także obecnie ponieważ fragmenty ulic przewidziane do przebudowy funkcjonują jako części drogi wojewódzkiej i powiatowej. Planowana przebudowa wpłynie na poprawę płynności ruchu, a przez to na zmniejszenie (chociaż nie do wysokości normatywnych) hałasu i emisji spalin w trakcie eksploatacji. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

1.      Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

3.      Art. 72. Ust.:

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227))

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

-        charakterystyka

-        mapa (dla inwestora)

 

Otrzymują:

 

1.             a/a

2.      Sidoruk Urszula,

3.      Forysiak Tomasz

4.      Agencja Nieruchomości Rolnej

ul. Fredry 12

61-701 Poznań

5.      Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ul. Wilczak 51

61-623 Poznań

6.      Werblińska Alicja

7.      Werbliński Jakub

8.      Ralacewicz Anna

9.      Wesołowski Błażej Zygfryd

10.  Wieczorek Jolanta

11.  Kaczmarek Hanna

12.  Werblińska Dorota

13.  Werbliński Paweł

14.  Dudziak Maciej

15.  Dudziak Renata

16.  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

ul. Gostyńska 38, Kościan

 

Wójt

mgr inż. Jnn Broda

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach